Valio och St1 ska producera biogas av gödsel − en kraftfull insats för att minska fossila utsläppen från trafiken

Matföretaget Valio och den nordiska energibolaget St1 ska bilda ett gemensamt företag som ska producera förnybar biogas till framförallt den tunga trafiken – detta genom att utnyttja stallgödsel och andra biprodukter från lantbruket. Det nya företagets mål för biogasproduktionen ligger på upp till 1 000 GWh (1 terawattimme) år 2030, en tredjedel av den fossilfria trafikens biogasbehov i Finland. Genom att använda biogas i den tunga trafiken kan man uppnå betydande utsläppsminskningar. Förutsättningen för att kunna skapa en balans mellan utbud och efterfrågan som motsvarar Finlands biogasmålsättningar är dock att mängden gasdrivna transportfordon i Finland ökar avsevärt.

Det gemensamma företaget kommer att tillverka biogas främst av kogödsel, men även andra biprodukter från lantbruket och livsmedelsindustrin kan utnyttjas vid tillverkningen.

I praktiken finns det två möjliga alternativ för biogasproduktionen: Det första är att producera biogas på en enskild gård, eller på en gemensam anläggning för några få gårdar. Ett andra alternativ är att producera biogas i en större anläggning dit gödsel transporteras från många närliggande gårdar. Båda varianterna är möjliga inom Valios och St1s gemensamma bolagsinitiativ. Man estimerar att det kommer att finnas 2-3 biogasanläggningar runt år 2025.

St1 kommer i första hand att distribuera det gemensamma företagets biogas genom sitt eget nätverk av tankstationer för tunga fordon, vilket omfattar hela Finland. Valio och St1 planerar att i allt högre grad börja använda gödselbaserad biogas även inom sin egen logistik.

”Vi har valt ut strategiska fokusområden där vi bäst kan uppnå vår målsättning att bidra till ett hållbart kolkretslopp. Genom att investera i förnybar energi och i omvandlingen av energisektorn, samtidigt som vi säkrar kassaflödet, kan vi lösa globala energiutmaningar. Inledandet av biogasverksamheten också i Finland är ett konkret steg i vårt konsekventa och långsiktiga arbete för att genomföra vår tillväxtstrategi. Med hjälp av finländsk gödselbaserad biogas kan utsläppen från den tunga trafiken minskas snabbt och effektivt och samtidigt kan Finlands självförsörjning i fråga om bränsle förbättras. Detta är två finländska aktörers startskott för att lansera inhemsk gödselbaserad biogas”, säger Mika Wiljanen, verkställande direktör för St1 Oy.

St1 berättade redan tidigare under våren, att man inleder affärsverksamhet med inriktning på biogas även i Sverige och Norge.

Utsläppen från lantbruket minskar också

När man tillverkar biogas av stallgödsel, minskar även mängden metangas som kommer ut i atmosfären under gödselns biologiska nedbrytningsprocess. Mjölkens koldioxidavtryck minskar därmed i bästa fall med en fjärdedel, när utsläppsminskningar från såväl jordbruket, som trafiken tas med i beräkningen.

”Valio har som mål att koldioxidavtrycket från mjölkproduktionen är noll år 2035. Att utnyttja stallgödsel för produktion av bränsle för trafiken är en av våra viktigaste åtgärder när det gäller vårt ekologiska handavtryck. Meningen är att det ska vara enkelt och lönsamt för mjölkgårdarna att delta i produktionen av biogas”, förklarar Annikka Hurme, verkställande direktör för Valio.

Återvunnen stallgödsel, strö till djuren och växtunderlag för grönsaker som bonus

Av den substans som blir över vid biogasproduktionen får man många värdefulla återvinningsprodukter.

”Den vätska och den torrsubstans som blir över vid produktionen av biogas ger återvunnen gödsel för åkrarna. Tack vare detta avtar användningen av kemiska gödselmedel, och näringsutsläppen i vattendragen minskar. Odlaren sparar pengar. Den överblivna substansen kan också utnyttjas för tillverkning av strö till djur eller som växtunderlag för grönsaker. Därigenom slipper man använda torv, vilket ofta används just nu”, berättar Juha Nousiainen, chef för Valios koldioxidneutrala mjölkkedja.

Bakgrundsfakta till redaktionen

  • I Finland genereras cirka 15 miljoner ton stallgödsel per år. Av denna skulle man kunna producera upp till 3–5 terawattimmar biogas på årsbasis (potentialen hos stallgödseln i hela Finland enligt Teknologiska forskningscentralen VTT och Naturresursinstitutet).
  • Valio ägs av 4 300 finländska mjölkgårdar. På dessa gårdar genereras ungefär 30 procent av den stallgödsel och annan substans från lantbruket som lämpar sig för produktion av biogas.
  • Traditionellt lagras stallgödsel i slambehållare på lantgårdarna och transporteras till åkrarna som gödsel. Luktolägenheterna från stallgödseln avtar genom biogasprocessen.
  • Cirka en tredjedel av det höfoder en ko äter återfinns i stallgödseln.
  • Stallgödseln innehåller även värdefulla näringsämnen för växter: kväve, kalium och fosfor. Vid produktionen av biogas kan den stallgödsel som blir över separeras så att man får fasta och flytande fraktioner som kan användas som gödselmedel.
    • Den näringsrika vätskan används för att gödsla åkrar. I synnerhet kvävet kan växterna utnyttja effektivare jämfört med traditionell gödsel.
    • Fasta fraktioner kan återanvändas som fosforgödsel.
  • Överbliven substans kan också utnyttjas för tillverkning av strö till djur eller växtunderlag för grönsaker. På så sätt kan man ersätta torven som används nu.

 

St1 Nordic Oy är en nordisk energikoncern med visionen att vara den ledande producenten och säljaren av CO2-medveten energi. Koncernen forskar och utvecklar ekonomiskt genomförbara, miljömässigt hållbara lösningar. St1 fokuserar på försäljning av drivmedel, raffinaderiverksamhet och förnybara energilösningar såsom avfallsbaserat avancerat etanoldrivmedel och industriell vindkraftsproduktion. Koncernen har 1 250 St1- och Shellstationer i Finland, Sverige och Norge. St1 har för närvarande 980 anställda. www.st1.com

arrow-right
Föregående
St1 förvärvar E.ON Biofor i Sverige och blir en aktör på biogasmarknaden.

26.04.21

Nästa
St1 startar biogas verksamhet i Sverige - företaget har även påbörjat utveckling av biogasprojekt i Norge och Finland

01.07.21

Mer intressant läsning

Se alla inlägg