Avancerade bränslen från avfall

-

Avancerat bränsle från avfall

Etanol är det biobränsle som används mest i världen och är mest välkänt. Det är ett flytande bränsle som ersätter bensin direkt i befintligt bruk. Inga större investeringar krävs för distributionsnätverk.

Resultaten från St1s avfallsbaserade avancerade etanol är mycket bättre i jämförelse med de flesta andra alternativa biobränslen och den genererar upp till 90 % mindre CO2-utsläpp än konventionella fossila bränslen. Etanol har möjligheten att drastiskt minska fossilbränslebaserade GHG-utsläpp på snabbt sätt.

St1 fokuserar på metoder för etanolproduktion som utnyttjar bioavfall och restprodukter. Våra aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt ökar kapaciteten för etanolproduktion allteftersom ny teknik för insatsvaror och anläggningar blir tillgängliga. Lämpliga insatsvaror återfinns i vartenda land i hela världen. Den största framtida potentialen kan ses i användningen av restprodukter från skogsindustrin.

Förutom högkvalitativt bränsle genererar våra bioraffinaderier foder, energi eller värme som biprodukter, beroende på insatsvara.

Innovation

Pionjärer inom lösningar för bioraffinering

St1s avancerade biobränslen är föregångare inom avfallsbaserad etanolproduktionsteknik. Vårt uppdrag är att ersätta fossila bränslen på ett konkurrenskraftigt och hållbart sätt genom att producera förnybar etanol kostnadseffektivt från avfall och rester. Vi använder enbart insatsvaror som finns utanför livsmedelskedjan och inte orsakar några direkta eller indirekta förändringar i markanvändningen.

Vår expertis ligger inom områdena för biokemiska processer, teknikutveckling, tekniska koncept och produktleveranser. Vi har utvecklat åtskilliga tekniska koncept och upprepningsbara lösningar i syfte att producera avancerad etanol för användning i trafik.  Våra lösningar sänker utgifterna för avfallshantering för företag som levererar insatsvaror till processen.

St1s koncept för bioraffinering ger förnybar och i det närmaste koldioxidneutral etanol – tack vare att vi använder avfall som insatsvara och förnybar energi till värme- och kraftframställning. Energieffektivitet har blivit en av våra allra högsta prioriteringar inom vår teknikutveckling. Eftersom avfall finns lokalt är transportbehoven minimala.

Produktionskoncept

Vart och ett av våra bioraffineringskoncept baseras på olika typer av avfallsbaserad insatsvara. Vi fortsätter att utveckla och testa koncepten i våra egna bioraffinaderier i syfte att ständigt förbättra produktionsprocessen.

CELLUNOLIX ®

Skogsindustriavfall som insatsvara i produktionen av förnybar etanol

Vårt bioraffineringskoncept Cellunolix® är ett konkret steg mot kommersiell cellulosahaltig etanolproduktion. St1 är föregångare inom en teknik som gör det möjligt att använda biprodukter från sågverk, t.ex. sågspån och flis från mjuka träslag, i produktionen av förnybar etanol i en nära framtid.

Produktion av etanol från lignocellulosa har tekniskt varit tillgänglig tidigare men produktionskostnaderna har inte varit på konkurrensmässig nivå. Med vår teknik kan dessa kostnader skäras ned och dessutom blir kostnadseffektiv logistik och begränsad kapitalinsats möjligt.

Vi har byggt ett bioraffinaderi för demonstration av Cellunolix®, som är det första av sitt slag, på industriområdet Renforsin Ranta i Kajaani, Finland. Det använder sågspån från lokala källor som insatsvara och den årliga produktionskapaciteten är 10 miljoner liter.  I produktionen genereras biprodukter, t.ex. lignin, som kommer att användas till produktion av lokal elektricitet och värme. Pilotanläggningen påbörjade produktion av etanol 2017.

ETANOLIX®

Återvinning av avfall från livsmedelsindustrin till avancerad etanol.

St1s Etanolix®-koncept raffinerar avfall och restprodukter med hög stärkelse- och sockerhalt till 99,8 % avancerad etanol som är klar för användning i höginblandade etanolbränslen, eller som biokomponenter i låginblandningar. En Etanolix®-anläggning kan etableras som en enskild anläggning eller integreras i produktion som genererar lämplig insatsvara för etanolproduktion – t.ex. fermenterbart avfall och processrester från bagerier, bryggerier och dryckesproduktion såväl som avfall från detaljhandeln som överskottsbröd och sorterat bioavfall. Bioraffineringkonceptet ger flytande djurfoder och biogas som delprodukter.

BIONOLIX®

Etanolproduktion baserad på bioavfall från kommuner och detaljhandel

Bioraffineringskonceptet Bionolix® gör det möjligt att producera avancerad etanol med biologiskt avfall från kommuner och detaljhandel.

Bionolix®-processen återvinner förpackat och oförpackat bioavfall från kommuner och detaljister, en kemisk basprodukt som kan användas i olika tillämpningar. Destillationsåterstoden från processen kan användas till framställning av biogas för lokala energibehov, t.ex. elektricitet och fjärrvärme. Biprodukter från biogasframställning kan användas som organiskt jordförbättringsmedel för gödsel till markgödsling.

Bionolix®-tekniken har testats and använts sedan 2010 i avfallsbehandlingsomådet Karanoja i Hämeenlinna, Finland. Bionolix®-anläggningen i Hämeenlinna är integrerad med en biogasanläggning med en årlig produktionskapacitet på 1 miljon liter avancerad etanol.

Hållbarhet

Avancerad etanol bidrar till att täcka kvoterna för förnybar energi

Avancerad etanol som framställs av avfall minskar CO2-utsläppen med upp till 90 % jämfört med fossila bränslen. Utsläpp under livscykeln minskas genom användning av avfall och processrester som insatsvara och därför kan 0-utsläpp beräknas för insatsvaran.

Det innebär inte heller någon direkt eller indirekt förändring av jordbruksmarksanvändningen. Enligt EU:s direktiv om förnybar energi (2009/28/EC) beträffande biobränslekvoter, kan bidraget från biobränslen som framställs av avfall och restprodukter räknas som dubbelt mot biobränslekvoter.

Att ersätta fossila bränslen med förnybar energi är nödvändigt. Efterfrågan på biobränslen kommer att fortsätta växa och ökar därför trycket på importerad insatsvara och bränsle. Biobränslekvoter och beskattning av olika typer av bränsle varierar från land till land. Ursprung och framställningsmetod har emellertid stor inverkan på hur biobränsle uppfattas. Avancerad etanol som produceras lokalt av avfall och processrester har uppenbarligen en hållbar livscykel, från produktion till slutanvändaren.

Det bästa värdet för avfall

Avfall är mer än energi Det är en insatsvara i etanolproduktion genom avancerad återvinningsteknik. Med vår produktionsteknik kan biologiskt nedbrytbart avfall komma till effektivt bruk. Bioraffinaderierna genererar också biprodukter, t.ex. djurfoder eller grön energi och jordförbättringsmedel, när de kombineras med en biogasanläggning.

Återvinning av avfall och restprodukter till avancerad etanol höjer värdet på avfallet och svarar på det växande behovet av inhemska biobränslen. Produktion av avancerad etanol innebär modern och hållbar avfallshantering. Det är en ren och enkel lösning på lokal avfallsåtervinning.