Företagsinformation & Nyckeltal

Bolagsstruktur

St1 fokuserar på drivmedel, raffinering av olja och lösningar för förnybar energi som avfallsbaserade avancerad etanolbränslen och vindkraft. Totalt har St1-gruppen ca 1300 St1 och Shellstationer i Sverige, Finland och Norge. St1 Nordic Oy har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland och totalt är vi ca 770 anställda. Mer om St1 finns på www.st1.eu

Bolagsstruktur

 

Tillsammans associerade företag

Associerade företag

Våra verksamheter förstärks av strategiska och långsiktiga partnerskap inom olika områden.
North European Oil Trade Oy
North European Oil Trade Oy (NEOT) är en betydande, oberoende drivmedelsleverantör i Östersjöområdet. 
TuuliWatti Oy
TuuliWatti Oy ägs av St1 och S-Voima. Företaget är den ledande aktören inom industriell vindkraft i Finland. 
Aviation Fuelling Services Norway AS
Aviation Fuelling Services Norway AS (AFSN) är en leverantör av flygbränsletjänster på den norska marknaden. 

 

St1s värdekedja

Fossila bränslen är fortfaranden vår huvudsakliga intäktskälla ger det oss möjlighet att bygga upp expertis i världsklass för att introducera alltmer förnybar energi på marknaden. Våra kunder drar nytta av den konkurrenskraft som vi förfogar över genom att förvalta hela värdekedjan från råmaterial och energikällor till service vid pumpen.

Se filmen så får du en bra översikt om St1s värdekedja!

St1 som företagsmedborgare

St1 Nordics företagsansvar
Ett ansvarsfullt företag måste vid varje tillfälle och med ambition, ta in helhetsbilden. Vi måste följa med vad som sker runt om i världen och förstå vad våra kunder kommer att behöva i framtiden. Vi grundar vår växande energiverksamhet på det nordiska samhällets värderingar. Som nordisk företagsmedborgare tror vi på öppenhet, rättvisa, ansvar, lika möjligheter och social trygghet - vilket leder till lika tillgång till utbildning och hälsovård.
St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Fossila bränslen är fortfarande vår huvudsakliga intäktskälla ger det oss möjlighet att bygga upp expertis i världsklass för att introducera alltmer förnybar energi på marknaden.
Grundförutsättningarna bakom företagets utmärkta resultat är våra dedikerade medarbetare, våra partners, vår teknologi, finansieringstjänster och kassaflöde i samverkan med vår avkastning på eget kapital. Våra finansiella resultat gör nya hållbara investeringar inom förnybar energi möjliga. En passion för att ersätta fossila bränslen är drivkraften bakom vår forskning och utveckling av nya, hållbara och innovativa CO2-medvetna energilösningar. Våra kunder drar nytta av den konkurrenskraft som vi förfogar över genom att förvalta hela värdekedjan från råmaterial och energikällor till service vid pumpen.
Baserat på en sådan förståelse och på efterfrågan löser vi globala energiproblem genom att ta steg i den riktning där vi själva rör oss, från en fossil värld till en förnybar värld. Vi försöker se till att allt som vi gör i hela vår värdekedja grundas på attityden och passionen att vi kan erövra världen.

.

2018 Investments Personnel costs  Excise and property taxes  Income taxes
Finland 66,4 M EUR 24,1 M EUR 708,8 M EUR 5,8 M EUR
Sweden 51,4 M EUR 33,3 M EUR 831,8 M EUR 4,1 M EUR
Norway 21,1 M EUR 15,5 M EUR 636,4 M EUR 6,0 M EUR

Nyckeltal/St1 Nordic Group

St1 Nordic Group 2018 2017 proforma unaudited 2017 2016 2015 2014
Net sales, MEUR 6885,2 6534,4 5093,5 4390,4 3602,4 2720,8
Operating profit/loss, MEUR  63,1 263,1 176,6 150,5 86,7 45,3
Operating profit, % of net sales 0,9 4,0 3,5 3,4 2,4 1,7
Profit for the period, MEUR 55,3 209,1 372,8 112,7 72,4 38,2
Return on equity, % 7,0   23,4 (* 30,9 28,0 24,0

*) Calculated without merger profit

St1 Integrated Report 2018

Marknadsposition

St1 har en stark ställning på marknaden i alla länder där vi är verksamma.
I slutet av 2018 bestod vårt stationsnätverk av 1 310 anläggningar. I Finland fanns 218 stationer under varumärket Shell och 255 under varumärket St1, i Sverige fanns 190 Shellstationer och 285 St1-stationer. I Norge fanns totalt 362 Shellstationer.

Market Shares 2018 (%) Finland Sweden Norway
Petrol 23 19 23
Diesel 19 15 20
Light Fuel Oil 21 22  
Marine Gas Oil     22

St1 Nordic Corporation - Investerarrelationer

Utestående obligationer
Det privatägda bolaget St1 Nordic Corporation har emitterat icke säkerställda obligationer om 100 miljoner euro. St1 Nordic Corporations första obligation listades den 9 juni 2014 på First North Bond Market Finland som drivs av NASDAQ OMX Helsinki Oy.


Program för företagscertifikat
St1 Nordic har lanserat ett företagscertifikatsprogram för 100 miljoner euro. Dessa medel kommer att användas till rörelsekapital med kort löptid. Danske Bank och Nordea agerar som handlare i programmet.

FINANSIELL KALENDER

2 april 2018 - Finansiella rapporter för 2017 presenteras
30 april 2017 - Den integrerade rapporten för 2017 publiceras
31 August 2018 - Delårsrapport för perioden januari – Juni 2018 publiceras

IR-KONTAKT

Kontakta oss gärna om du har frågor beträffande St1 Nordic Corporations verksamhet eller investerarrelationer.
St1 Nordic Oy
P.O. Box 100, Purotie 1
FI-00381 Helsingfors, Finland
Kati Ylä-Autio, CFO, kati.yla-autio@st1.fi, +358 10557 5263
Liisa Joenpolvi, Communications Manager, liisa.joenpolvi@st1.fi, +358 10557 2419

BOLAGSORDNING

Bolagets firma är St1 Nordic Oy; på svenska, St1 Nordic AB; och på engelska, St1 Nordic Corporation.
Bolagets hemvist är Helsingfors.
Bolagets verksamhetsområde är att äga andelar och innehav i bolag inom energisektorn, eller engagemang i verksamheter som stöder eller betjänar dessa. Bolaget får köpa, sälja och administrera fastigheter och värdepapper. Bolagets verksamhetsområde omfattar dessutom att tillhandahålla och sälja administrativa tjänster.
Bolaget skall ha en styrelse bestående av en (1) till fem 5) ordinarie medlemmar, samt minst en (1) suppleant om färre än tre (3) ordinarie medlemmar väljs. Styrelsens medlemmar väljs till en mandatperiod på obestämd tid.
Styrelsen kollektivt, styrelseordföranden och verkställande direktören var för sig, samt två styrelseledamöter tillsammans får teckna firma. Styrelsen kan även tilldela specifika individer fullmakt eller bemyndigande att teckna firma.
Bolaget ska ha en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Om ett auktoriserat revisionsföretag väljs som revisor behöver en revisorssuppleant inte väljas. Revisorer väljs till en mandatperiod på obestämd tid.
Skriftlig kallelse till möte med aktieägare ska utsändas tidigast två (2) månader före och senast en (1) vecka före mötet till respektive aktieägare vars adress är känd för bolaget.
Bolagsstämma ska hållas årligen senast sex (6) månader från slutet av föregående räkenskapsår på ett datum som styrelsen beslutar. Vid bolagsstämman ska följande beslutas:
fastställande av bokslutet,
användandet av vinst enligt fastställd balansräkning,
ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören
vid behov, val av styrelse och revisor.
Om en bolagsandel överförs till en tredje part från en aktieägare, annat än bolaget, ska varje aktieägare och  bolaget vara berättigat till att lösa in sådan andel.
Primär inlösningsrätt ska ligga hos aktieägarna. Om fler än en aktieägare önskar utöva sin rätt till inlösen ska de överförda aktierna fördelas bland sådana aktieägarna i proportion till respektive befintliga innehav. Om lika fördelning av aktierna inte är möjlig ska eventuella kvarvarande aktier fördelas bland sådana aktieägare genom lottdragning. Bolaget ska ha rätt till inlösen om inga aktieägare önskar lösa in de överförda aktierna.
I alla andra avseenden gäller bestämmelserna i aktiebolagslagen beträffande inlösen av aktier.

St1s Nordiska Ledningsgrupp

Henrikki Talvitie

CEO
 

Mika Wiljanen

Director Sales

CEO St1 Oy, St1 Finance Oy

Hilde Wahl

Director, Brands

CEO St1 Sverige AB

Kati Ylä-Autio

CFO

Mika Aho

Director, Public Affairs

Timo Jokinen

Director Supply & Logistics 

Bo-Erik Svensson

CEO St1 Refinery AB

Kristine Vergil Grant-Carlsen

CEO St1 Norge AS

St1s styrelse

Mika Anttonen

Chairman of the Board of Directors
St1 Nordic Oy

Mikko Koskimies

Managing Director
eQ Varainhoito Oy

Kim Wiio

St1 Nordic Oy

arrow-left
Hej, vill du ställa en fråga? Öppen chatt