Bunkeroljor för sjöfarten

Bunkeroljor

St1 är en ledande leverantör av bunkeroljor för sjöfarten i Sverige. Vi levererar bränsle till kustsjöfart, linjetrafik, färjor, tank-, container- och bilfartyg. Vi erbjuder leveranser i de flesta svenska hamnar.

Raffinaderiet i Göteborg är navet i vår verksamhet och garanterar en säker leverans med en hög och jämn kvalitet. Med entusiasm, erfarenhet och kunskap är vi rätt rustade för att möta era krav och önskemål.

Lagstiftningen ställer krav på sänkta svavelutsläpp från fartyg som trafikerar SECA-området (Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen). I de flesta fall är den enklaste lösningen att välja ett lågsvavligt bränsle. St1 erbjuder flera olika alternativ i form av lågsvavliga bunkerprodukter. Samtliga produkter är av högre kvalitet än traditionella bunkerbränslen och uppfyller standarden ISO 8217.

Vi ansvarar för att alla våra produkter lever upp till den kvalitet som utlovas, samt följer föreskrivna specifikationer.

Hälso-, säkerhets- och miljöinformation om våra produkter finns i produkt- och säkerhetsdatablad som du hittar här.

Grönfärgad diesel blir blå

Har du grönfärgad diesel lagrad? Då bör du vara uppmärksam på de nya bestämmelserna som infördes den 1 juli och som innebär att den färgade dieseln ska bli blå. Här kan du läsa mer om bestämmelserna och vad du behöver ha koll på.

Förändringen innebär i stora drag att den färgade dieseln ska bytas från grön till blå och till slutet av 2024 ska den gröna ha fasats ut helt. Under en övergångsperiod kommer båda varianterna att vara tillåtna, men det är däremot inte tillåtet att blanda grön och blå diesel så se till att din tank är tömd när det väl blir dags att fylla på.

På Drivkraft Sveriges hemsida förklaras närmare vad bestämmelserna innebär:

”Från och med den 1 juli 2023 införs nya bestämmelser för märkning av färgad diesel och för färgämnet på sådan diesel. Det nya märkämnet, butoxibensen, ska ha en koncentration på minst 9,5 och högst 14,25 mg/liter diesel och produkten ska färgas till en klarblå färg.

Under en övergångsperiod från och med den 1 juli 2023 fram till och med den 17 januari 2024 får diesel som är märkt med antingen det nya märkämnet (med blått färgämne) eller det gamla märkämnet (med grönt färgämne) användas med beskattning enligt LSE 2 kap 1 § punkt 3a. Från och med den 18 januari får endast den blå dieseln användas med lägre beskattning.

Grön diesel med det gamla märkämnet får användas fram till den 31 december 2024, i de applikationer som färgad diesel medger, men då med beskattning enligt LSE 2 kap punkt 1 § 3b. Efter den 31 december 2024 kan grönfärgad diesel användas fritt med beskattning enligt LSE 2 kap 1 § punkt 3b. Gällande skatt på bränsle finns på Skatteverkets hemsida.”

Läs hela artikeln från Drivkraft Sverige här.

Marin Gasolja

Marine Gasoil (DMA) 0,05%S

Marin Gasolja är ett motorbränsle för dieselmotorer för marina applikationer där motortillverkaren föreskriver bränsle enligt ISO 8217 (DMA). Marin Gasolja uppfyller bränslekraven enligt SECA. 

Marin WRD

Marine Distillate MDF Wide Range Distillate (DMC) 0,1%S

Motorbränsle för dieselmotorer i marina applikationer där motortillverkaren föreskriver bränsle enligt ISO 8217 (DMC). Marin WRD uppfyller bränslekraven enligt SECA. 

Visste du att?

Vid kvalitetsbyten kan driftstörningar uppstå, som kräver särskilda åtgärder av användaren. För att säkerställa en optimal övergång från högsvavlig bunkerkvalitet till annan kvalitet rekommenderar vi att bytet föregås av en fullständig tömning av tankar (inkl dagtankar och ledningar). Om tankarna uppvisar utfällningar vid sådan tömning bör de rengöras. En förhöjd beredskap för rengöring av separatorer rekommenderas.

Produkt- och säkerhetsdatablad

I våra produkt- och säkerhetsdatablad finns information om produkternas egenskaper, användningsområden samt säker hantering av produkterna.

St1 var först i branschen med att visa på ursprungsland för våra produkter. Både för bränslen vi köper in och för råvaror vi processar själva i vårt raffinaderi. Läs mer om vårt arbete för ökad transparens och trygghet här.