Ett av världens mest energieffektiva raffinaderier

Fakta om St1s raffinaderi

200+

Högutbildad personal som arbetar på raffinaderiet

11 500

Ton råolja per dag

600+

Fartyg som hanteras per år

24/7

Raffinaderiet är i drift året runt

Raffinaderiet

St1s eget raffinaderi i Göteborg är ett av världens mest energieffektiva. Det blev miljöcertifierat redan 1997 och sedan dess har vi investerat hundratals miljoner kronor för en produktion i bästa miljöklass. På St1s raffinaderi arbetar drygt 200 experter inom oljebranschen med produktion och underhåll av anläggningen. Raffinaderiet är verksamt dygnet runt, året runt.

Förädling av råolja i energieffektiv framkant dygnet runt, året om

St1s eget raffinaderi ligger vackert beläget på Hisingen väster om Göteborg. Här arbetar drygt 200 anställda dygnet runt för att omvandla råolja till våra miljöanpassade drivmedel och bränslen av absolut högsta kvalitet. Allt i en raffineringsprocess som får sin energi av en i stort sett egenproducerad gas.

St1 Raffinaderi är ett av världens mest energieffektiva raffinaderier. Merparten av raffinaderiets energibehov fylls av vår egen gasproduktion och nästan en tredjedel av värmen som genereras av anläggningen leds till Göteborgs fjärrvärmenät. Varje år levererar vi cirka 660 GWh, vilket motsvarar uppvärmningen av 70.000 bostäder, vart fjärde hushåll i Göteborg. vilket möjliggörs av världens största anläggning för återvinning av avfallsvärme.  

diagram

Raffineringsprocessen i korthet: Råolja är en blandning av tusentals olika kolväteföreningar. Eftersom alla kolväten har sina bestämda kokpunkter, kan en uppdelning i fraktioner ske med destillationsteknik. Raffinaderiets uppgift är att separera, rena och omvandla råoljan till kvalitativa produkter.

Av ungefär fyra miljoner ton råolja som varje år passerar våra tankar, rör och kranar framställs gasol, flygbränsle, bensin samt miljödiesel och fartygsbränsle med låg svavelhalt. Vårt raffinaderi har också en innovativ etanolanläggning som producerar etisk etanol av bageriavfall. 

Systematiskt miljöarbete är en självklar del av vårt arbete på raffinaderiet. För att få fram ännu större volymer av förnybara drivmedel är en ny vätgasanläggning under uppbyggnad, en investering av flera för framtiden.

Miljömässig produktion är St1s viktigaste fråga. St1 Raffinaderi var det första i Europa att förvärva miljöcertifiering enligt ISO 14001, och registrerades enligt EMAS (miljölednings- och miljöredovisningsordning) 1997. Varje år sätter vi upp miljömål och andra mål för vårt raffinaderi och vi övervakar ständigt framstegen att uppnå dem. Förra året uppnådde vi målen med 100 %. Raffinaderiets miljöredovisning enligt EMAS publiceras varje år.

Dessutom utvecklar vi nya bränsleprodukter som minskar fossila CO-utsläpp vid transporter, t.ex. vårt bränslevarumärke 1st Renewable, som ger det högsta garanterade bioinnehållet för diesel- och bensindrivna standardbilar som finns på den svenska marknaden.

Allra sist några ord om det viktigaste: På St1 sätter vi säkerheten främst. Nedan kan du läsa mer om vårt arbete för människors trygghet, både inom och utanför raffinaderiets område.

 

Information till allmänheten

Huvudsakliga produkter: svavelfri MK-1 diesel och andra medeltunga destillat

St1 Raffinaderi utvecklar och raffinerar flytande bränslen. St1 Raffinaderi är beläget i Göteborg och har en bearbetningskapacitet på 30 miljoner fat råolja per år, eller 11 500 ton per dag, motsvarande cirka 25 % av Sveriges totala efterfrågan av oljeprodukter. Utnyttjandegraden, som beskriver utnyttjandet av samtliga enheter inom raffinaderiet, var så hög som 87,8 % under 2017.

St1 Raffinaderis huvudsakliga produkter är svavelfri MK-1 diesel och andra medeltunga destillat, t.ex. flytande gas. Vi har stor förmåga att uppfylla speciella produktspecifikationer och vi levererar idag över 60 olika produkter. Merparten av våra raffinerade produkter säljs genom våra St1- och Shell-nätverk i Sverige, Finland och Norge.

Samrådsredogörelse inför ansökan om ändringstillstånd vid Färjestaden 20:1

Samrådsredogörelse inför ansökan om ändringstillstånd för befintlig depåverksamhet vid fastigheten Färjestaden 20:1 i Göteborgs Hamn, St1 Refinery AB.

Ansökan om ändring innebär en utökning av tillståndsgiven årlig hantering från högst 500 000 ton till högst 1 000 000 ton petroleumprodukter, alternativa bränslen och andra kemiska produkter.

Samrådsredogörelsen beskriver verksamheten, ändringen och dess miljöpåverkan, såsom utsläpp till luft, upphov till buller och lukt samt risker förknippade med verksamheten.

Eventuella frågor ställs via mail till alexandra.baeza.isaksson@st1.se. Du är också välkommen att kontakta oss via telefon 031-744 60 00.

Inköpsvillkor för St1 Refinery AB

Det är självklart för oss att sälja produkter med hög kvalitet som svarar upp mot de krav som ställs på oss från alla våra kunder och myndigheter. För att vi på St1 ska lyckas med vår uppgift i värdekedjan har vi tagit fram villkor som gäller vid inköp. Här nedan finns de.

Raffinaderiet är på väg att bli bioraffinaderi

St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. För att uppnå visionen strävar vi efter att utveckla funktionella och miljömässigt hållbara lösningar för att ersätta fossil energi med förnybar energi. St1 Raffinaderi har en nyckelroll i att förverkliga vår vision och uppfylla vår långsiktiga strategi för avancerade förnybara bränslen. En anläggning för vätgasframställning är under konstruktion med målsättningen för produktionsstart av förnybar diesel vid raffinaderiet i början av 2020-talet.

Kontakt hos St1

St1 Raffinaderi

Postadress:
St1 Refinery AB
Box 8889
402 72 Göteborg

Tel: 031 744 60 00