Life+ och Etanolix 2.0

Life+ projektet stödjer St1s etiska etanol

Etanolix 2.0

Etanolix 2.0 är ett av våra mest spännande miljöprojekt. Målet är att visa att etanol kan tillverkas hållbart när råvaran är en restprodukt och synergier i vårt oljeraffinaderi utnyttjas på ett klimatsmart sätt.

Etisk etanol framtagen med hjäp av brödrester och EU-fonden LIFE+ 

Etanolix 2.0 är en s k andra generationens etanol avsedd för inblandning i fordonsbränsle som bensin och E85. Klimatpåverkan jämfört med fossila produkter är väldigt liten med en CO2-reduktion på över 90%.

Råvaran – t ex bröd, bullar, godis och kex – kommer från närområdet där den samlas upp från livsmedelsindustrin. Genom St1s försorg används den som en resurs för att framställa ett hållbart transportbränsle.

Med projektet, som invigdes av energiminister Ibrahim Baylan 2015, tar St1 konceptet etisk etanol vidare genom att skala upp kända metoder, förädla mottagningen av råvaror och integrera etanolanläggningen i vårt befintliga raffinaderi. Produkten bioetanol kan nu blandas direkt i slutprodukten – fordonsbränslet – innan den effektivt distribueras ut till våra stationer och konsumenter.

St1s unika mottagningsstation för förbehandling av råvaran innan jäsning och destillation är helt ny och storleken betydligt större än på motsvarande anläggningar som finns i Finland. Kompetensen och erfarenheten hos vår raffinaderipersonal kommer väl till pass för att kunna fokusera på säkerhet och optimal drift. Efter kvalitetskontroll pumpas etanolen in i raffinaderiets lagringstankar där den färdigställs. Leveransen av bränslet sker därefter från raffinaderiet ut till depåer och tankställen.

St1s etanolanläggning producerar både hållbar etanol och en biprodukt som kallas ”drank”. Dranken används som djurfoder och transporteras till djurfoderanvändning, eller för produktion av biogas.

Bakgrund till Etanolix-projektet: Oljeresurserna i världen krymper samtidigt som efterfrågan på energi växer. De globala koldioxidutsläppen måste därför minska, inte minst inom transportsektorn. Ca 20 % av EU:s totala CO2-utsläpp kommer från vägtransporter. Tillgängligheten och tillräcklig mängd av förnybara bränslen för transportsektorn är ett viktigt steg för att minska beroendet av fossila bränslen och stoppa den globala uppvärmningen. Etanol har länge varit ett alternativ till bensin, men etanolen har fått kritik för att man odlar råvarorna på åkerarealer som kan användas för livsmedelsproduktion. Mot denna bakgrund har St1 tagit fram metoder för att utveckla världens mest hållbara etanol från avfall.

Life+ fakta

Lifeprogrammet

LIFE+ är EU:s finansieringsinstrument för miljön där det allmänna målet är att bidra till genomförandet, uppdateringen och utvecklingen av EU:s miljöpolitik och lagstiftning, genom medfinansiering av pilot- eller demonstrationsprojekt med ett europeiskt mervärde. Programmet startade år 1992 och hittills har det varit tre kompletta programfaser. Den nuvarande fasen av programmet löper från år 2007-2013. Den rättsliga grunden för LIFE + är förordning (EG) nr 614/2007.

Programmet är öppet för offentliga eller privata organ, aktörer eller institutioner, som är registrerade i EU. Projektförslag kan antingen lämnas in av en enda förmånstagare eller av ett delägarskap som inkluderar en samordnande bidragsmottagare och en eller flera associerade bidragsmottagare.

Kortfattade fakta om St1s projekt

 • Projektreferens: LIFE12 ENV/SE/000529
 • Projektperiod LIFE+: 1 juli 2013 t.o.m. 1 juli 2017
 • Igångsättning av anläggning: 2015. Nu i fortsatt drift.
 • Total budget: 4 552 001 €
 • EU-bidrag: 1 682 920 €

Huvudresultat i projektet hittils

 1. Undersökning av den lokala marknaden efter råvaror.
 2. Planering och förberedelse: t ex arbete med pågående tillståndsprocesser.
 3. Ansökningar till myndigheter inskickade och under behandling.
 4. Miljötillstånd erhållet.
 5. Bygglov erhållet.
 6. Anläggningen invigdes 5 juni 2015.
 7. Commissioning fasen har avslutats och ansvaret för anläggningen och driften har lämnats över till raffinaderiet. 
 8. Demonstrationsfasen har inletts i vilken målet är att testa Etanolix-teknologins integration till det befintliga raffinaderiet samt att visa att etanol kan produceras på ett hållbart och effektivt sätt.  
 9. Sedan årsskiftet 2015/2016 produceras etanol enligt produktspecifikationen och djurfoder levereras till kund.
 10. Vi har vid ett flertal tillfällen tagit emot studiebesök för visning av anläggningen. 
 11. Vi har rapporterat in vår Mid-term rapport till EU-kommissionen.
 12. Vi har deltagit och presenterat Etanolix 2.0 och LIFE+ projektet i den 10:e internationella konferensen  Eco-Tech i Kalmar.
 13. Utvecklingsarbete av anläggningen pågår och olika råvaror testas.

Förväntade resultat

 • För första gången visa på möjligheten till en hållbar produktion, där restprodukter från livsmedelsindustrin återvinns till etanol, genom integrering med produktionen på ett befintligt oljeraffinaderi.
 • Processande av 15 000-21 000 ton restprodukter från livsmedelsindustrin per år.
 • 98-100 % omvandlingseffektivitet i samband med återvinning och återanvändande av restprodukter från livsmedelsindustrin.
 • Produktion av 5000 m3 etanol per år (European standard EN 15376) för användning som drivmedel för transporter.
 • 90 % minskning av CO2-utsläppen vid användning av biobränslet Etanolix i jämförelse med fossila bränslen
 • Förbättrad energieffektivitet genom användandet av 6760 MWh överskottsånga (biprodukt från normal verksamhet) per år samt 9530 MWh outnyttjat kylvatten per år.

Länkar och dokument