Kameraövervakning

Kameraövervakning på St1- och Shellstationer

St1 kamerabevakningspolicy

 1. Introduktion

St1 Sverige AB (”St1”, ”vi”, ”vår”, ”oss”, etc.) kameraövervakar delar av stationsområdet på ett flertal av våra drivmedelsstationer inom landet. Detta gäller samtliga Shell och St1 skyltade drivmedelsstationer som har kamerabevakningssystem. Vi är måna om att vara så transparenta som möjligt i samband med vår kamerabevakning.

I den här Kamerabevakningspolicyn används termen ”behandling” för alla behandlingsaktiviteter som involverar dina personuppgifter, inklusive t.ex. inspelning, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av personuppgifter.

Med ”tillämplig dataskyddslagstiftning” avses all lagstiftning och reglering, inklusive sådan reglering som utfärdats av den tillsynsmyndighet som är ansvarig för att skydda individers grundläggande rättigheter och friheter, och särskilt deras rätt till personlig integritet avseende behandlingen av deras personuppgifter. Detta inkluderar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”) samt lagar och reglering som kompletterar GDPR, inklusive kamerabevakningslagen (2018:1200).

Med ”personuppgifter” avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Inom ramen för kamerabevakning gäller detta alla uppgifter om dig som kan framgå från bild- och videomaterialet, t.ex. bilder och video på dig och information om din bil, inkl. registreringsnummer.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till dataprivacy@st1.se eller till vår kundtjänst på kundservice@st1.se.

 1. Vem är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna?

St1 Sverige AB, org.nr 556308-5942, BOX 11057, 161 11 Bromma, Stockholms län, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter så som framgår av den här Kamerabevakningspolicyn.

 1. Behandling av personuppgifter

Vi använder oss av kamerabevakning på flera av våra drivmedelsstationer. De personuppgifter som samlas in med hjälp av våra övervakningskameror är bild- och videomaterial. För att veta om just den drivmedelsstation du besöker har kamerabevakning har dessa stationer skyltar med en kamerasymbol uppsatta vid infarten till stationsområdet, vid pumparna samt även på de informationstavlor som finns på St1 och Shell drivmedelsstationerna.

 1. Varför Kameraövervakar vi våra stationer?

Vi använder endast övervakningskameror på drivmedelsstationer där vi har haft problem med brott, bland annat i form av skadegörelse, eller i områden som vanligtvis är utsatta för mycket brott. Syftet med kamerabevakningen är således att förebygga och utreda brott, att bistå brottsutredande myndigheter i brottsutredningar och att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Det inspelade materialet används inte för något annat ändamål eller i någon större omfattning än vad som är nödvändigt för att tillgodose ändamålen.

Vi granskar som huvudregel inte heller bild- och videomaterialet från kamerabevakningen om inte en incident har skett eller larm har utlösts, och sådan granskning sker endast av behörig personal som har tillgång till bild- och videomaterialet.

 1. Rättslig grund

Den rättsliga grunden för St1 kamerabevakning är berättigat intresse. St1 berättigade intresse är att förebygga brott och skapa trygghet för våra kunder, våra anställda och för oss som bolag. St1 har gjort en intresseavvägning mellan bolagets intresse av att utföra kamerabevakning och de registrerades intresse av skydd mot intrång i den personliga integriteten.

Vi har gjort en helhetsbedömning och bl.a. beaktat att kamerabevakningen sker för säkerhetsändamål (för att förebygga och beivra brott och skapa trygghet), att det finns interna regler som begränsar tillåten kamerabevakning, att det typiskt sett finns en risk för brott i den typ av verksamhet som bolaget bedriver, att de registrerade har informerats om behandlingen, att endast några få personer har tillgång till det inspelade materialet, att materialet inte sparas längre tid än vad som anses nödvändigt, att det finns rutiner för gallring m.m. Vi anser att kamerabevakning är motiverad eftersom vårt bevakningsintresse väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.

 1. Lagringstid

I enlighet med gällande lagstiftning använder vi det inspelade materialet endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka materialet har samlats in eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav. St1 kommer i normala fall endast spara det inspelade materialet under trettio (30) dagar. Därefter kommer insamlat material att förstöras, förutsatt att materialet inte behöver sparas ytterligare tid, t.ex. på grund av att en brottsutredning pågår.

 1. Säkerhetsåtgärder

St1 har utarbetat policyer och rutiner för att säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt. Tillgång till personuppgifter ges som huvudregel endast anställda på företaget, som behöver sådan tillgång för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Våra säkerhetssystem är utvecklade med fokus på din integritet och de ger ett högt skydd mot intrång, radering och andra modifieringar som kan innebära risker för din integritet.

 1. Mottagare som vi delar dina personuppgifter med

Personuppgiftsansvariga

St1 lämnar inte ut inspelat material från bevakningen i andra fall än till brottsbekämpande myndigheter eller liknande. Det inspelade materialet kan komma att lämnas ut till polis i samband med begäran härom vid polisens utredningsarbete efter att ett brott har begåtts inom det kamerabevakade området. Polisen är den enda externa part som får ta del av St1s inspelade material.

Om och när vi delar videomaterialet till sådana aktörer vidtar vi alla rimliga tekniska- och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

tabell med text

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter överför vi personuppgifter till tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa externa parter utgör personuppgiftsbiträden åt St1 och får enbart behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner inte för sina egna ändamål. St1 är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som de externa parterna utför på våra vägnar.

Var behandlas bild- och videomaterialet?

Materialet som sparas från vår kamerabevakning lagras och hanteras inom Sveriges gränser. Vi överför ingen data till länder utanför EU/EES.

 1. Dina rättigheter

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du särskilda rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. Du är välkommen att skicka förfrågningar om utövandet av dina rättigheter genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns angivna nedan.

Eftersom de personuppgifter som omfattas av denna integritetspolicy är bild- och videomaterial från inspelningar rekommenderar vi dig att vara så specifik som möjligt i samband med att du utövar dina rättigheter, t.ex. genom att ange vilka områden som omfattas av din begäran samt den relevanta tidsperiod under vilken du besökte området där vi använder övervakningskameror.

Du har under vissa omständigheter rätt att utöva följande rättigheter:

Tillgång

Du kan begära att vi bekräftar huruvida vi behandlar bild- och videomaterial där du förekommer. Om så är fallet kan du få tillgång till bild- och videomaterialet och ytterligare information som rör behandlingen (t.ex. ändamålen med behandlingen). Du har också rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Det finns dock undantag från din rätt att ta del av materialet, t.ex. om andra personer också förekommer i filmen och ett sådant tillhandahållande skulle innebära ett intrång i sådana andra personers integritet.

Om processen att identifiera dig i bild- och videomaterialet skulle innebära en oproportionerlig ansträngning, är vi inte skyldiga att förse dig med en kopia av inspelningen. För att undvika en sådan situation ber vi dig att vara så specifik som möjligt när du anger den tidsram inom vilken du befann dig i området där videoövervakningen utfördes.

Göra invändningar mot viss behandling

Du har, av skäl som avser din specifika situation, rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som avser dig, inklusive vår behandling av bild- och videomaterialet. I så fall kommer vi att upphöra med sådan behandling av dina personuppgifter, om vi inte kan visa att vårt berättigade intresse överväger ditt integritetsintresse eller att behandlingen är nödvändig för att hantera eller försvara våra rättsliga anspråk.

Rättelse

Du kan begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som avser dig.

Radering

Du kan under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade, t.ex. när bild- och videomaterialet inte längre är nödvändigt för att uppfylla de ändamål de samlades in för.

Vi påminner dock om att vi endast behandlar bild- och videomaterialet under en period om trettio (30) dagar, varefter materialet raderas.

Begränsning av behandling

Du har under vissa omständigheter rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att enbart omfatta lagring. Detta gäller t.ex. om behandlingen är olaglig men du inte vill att dina personuppgifter ska raderas.

Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter i samband med behandling av dina personuppgifter.

Inge klagomål till tillsynsmyndighet

Om du har klagomål avseende St1s behandling av personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet. För mer information besök behörig myndighets webbplats. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet. Du kan läsa mer om hur du lämnar ett klagomål till IMY här.

 1. Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta St1 om du har några frågor om denna Kamerabevakningspolicy, behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter. Du kan kontakta oss på dataprivacy@st1.se.

Du kan också kontakta oss via vår kundservice på kundservice@st1.se.

Dataskyddsombud

St1 har utsett ett Dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att övervaka att vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. St1s Dataskyddsombud nås på följande e-postadress: dataprivacy@st1.se, eller via vanligt brev som skickas till: St1 Sverige AB, Att: Dataskydd (Nordic DPO), Box 11057, 161 11 Bromma.

 1. Ändringar till denna Kamerabevakningspolicy

Den här Kamerabevakningspolicyn kan komma att ändras. Du kommer att bli underrättad på lämpligt sätt när ändringar görs i den här Kamerabevakningspolicyn såvida ändringarna inte är icke-materiella eller obetydliga.

Denna Kamerabevakningspolicy uppdaterades senast: 1 februari 2023