Framställning

Vi har kontroll på varje droppe

Vi har kontroll på varje droppe

Med eget raffinaderi är det vi och ingen annan som säkerställer den höga kvaliteten på våra produkter. Droppe för droppe, hela vägen från inköpt råolja till miljöanpassade slutprodukter.

Varuförsörjning

St1s raffinaderi ligger i Göteborg och har en total produktionskapacitet på ca 4,8 miljoner kubikmeter. Råvaran för raffinaderiet är huvudsakligen råolja från Nordsjön. Ca 25 % av vår produktion blir bensin, och ca 50 % blir diesel och flygfotogen och ca 3% blir gasformiga bränslen som butan och propan. Resterande slutar som tunga eldningsoljor. Merparten av våra produkter används i Sverige, Finland och Norge. St1s biokomponenter kommer både från egna biobränsleanläggningar och från andra tillverkare.

Raffineringsprocessen

Raffineringsprocessen består av ett flertal steg. Vissa av processerna är produktspecifika medan andra är av allmän karaktär.

1. Förbehandling av råolja

Förbehandlingen börjar med att blandning av olika råoljor fastställs. Olika råoljor har olika sammansättning varför man normalt gör justeringar genom att variera mellan olika råoljor och proportionen mellan dessa. Följande steg blir en avsaltning av råoljan och slutligen separeras ev. vatten ut ur råoljan.

2. Destillation

Baserat på sin flyktighet separeras de olika kolvätena i ett destillationstorn. Detta fungerar som ett högt torn, försett med mellanliggande bottnar. Ju lägre i tornet man befinner sig desto högre är temperaturen. Oljan förblir instängd i ett slutet utrymme vid en bestämd temperatur och antänds därför inte trots höga temperaturer. De olika nivåerna i tornet har olika temperaturer och på varje nivå tas endast vissa kolväten ut. En separering av ämnen på detta sätt benämns destillation. Lättavdunstande strömmar stiger upp högre i tornet. De återgår i vätskeform då temperaturen sjunker.

3. Avsvavling

Råoljor innehåller svavelföreningar. Halterna varierar beroende på oljetyp och ursprung och ligger normalt på en högre halt än vad som tillåts i de färdiga produkterna. De uppdelade s k rådestillaten renas från svavel med hjälp av vätgasbehandling i katalytiska avsvavlingsanläggningar. Svavelföreningarna övergår då till svavelväte som i sin tur omvandlas till svavel.

4. Additivering (på raffinaderi eller depå)

Vissa nyckelegenskaper hos bränslen kan regleras genom tillsättning av s k additiver. Dessa är speciellt utvecklade för ändamålet och används för att t ex förbättra köldegenskaper och smörjförmåga. Additiver används även för att förbättra bränslets renhållande egenskaper.

Biogas, Bensin, Diesel, HVO100, E85 och Fordonsgas

Våra drivmedel

Det ska vara enkelt för dig att tanka och att tanka rätt. Du behöver bara svänga in till oss och välja det drivmedel som är avsett för din bil. 

Bensin 95 E10

Bensin

Bensin är ett populärt drivmedel som vi jobbar hårt för att miljöanpassa.

Diesel

Diesel

St1 erbjuder en prisvärd diesel som innehåller en hög andel förnybara komponenter.

E85

E85

E85 är ett etanolbaserat bränsle för tankning i FFV-bilar (Fuel Flexible Vehicle).

HVO100

HVO100

HVO100 är ett förnybart dieselbränsle som tillverkas av slakteriavfall, skogsavfall, växtoljor och andra rester från växtriket.

fordonsgas

Fordonsgas

Fordonsgas från St1 är en blandning av förnybar och fossil metangas för tankning i bilar anpassade för naturgas/gas.