Supply och logistik

Vårt närstående företag North European Oil Trade (NEOT) levererar runt 7 miljarder liter oljeprodukter årligen till bensinstationer, hushåll och företag.

Supply

Råvaror med hög kvalitet och hållbarhet betonas vid val av bränslen

NEOT förvärvar sina bränslen från världsmarknaderna och hanterar lagring och transporter från raffinaderierna till terminaler och vidare till stationer och direktkunder. Vårt Göteborgsraffinaderi är den viktigaste leveranskällan för NEOT, men företaget levererar även oljeprodukter från andra raffinaderier, huvudsakligen från Finland, Norge, Danmark och Polen.

NEOT levererar biobränslen till St1 Göteborg som i allt högre grad används i bränsleblandningar. Vid leveranser av biokomponenter använder NEOT den avfalls- och restbaserade avancerade etanolen som produceras av våra bioraffinaderier och etanoldehydreringsanläggning i Finland.

Logistik

Kvalitet, säkerhet och miljöaspekter beaktas i hela logistikkedjan.

I samarbete med NEOT förfogar vi över en omfattande logistikkedja i samtliga länder där vi är verksamma, bestående av terminaler för lagring av produkterna samt ett brett transportnätverk. Transportnätverket omfattar fartyg såväl som väg- och järnvägstransporter.

Biobränslekomponenterna från producent till raffinaderi såväl som slutprodukterna och de rena petroleumprodukterna från raffinaderierna till terminaler levereras med fartyg, huvudsakligen av chartrade fartyg på tidsbasis. Våra aktiviteter är huvudsakligen inriktade på Östersjöområdet, men en del av stammen transporteras längre ifrån. Ett samarbetsföretag hanterar vägtransporterna.

I Finland ansvarar NEOT för logistikkedjan från raffinaderiet hela vägen till bensinstationerna och till hundratals hushåll och företag. Andra transportörer ansvarar för leveranser till St1-stationer och direktkunder i Sverige och Norge.