St1 var först med ursprungsmärkning

St1 har haft ursprungsmärkning av våra produkter sedan 2015. Vi var det första drivmedels- och energibolaget som införde information om ursprung för att vi tycker att det är en självklarhet att du vet varifrån produkterna som vi köper kommer, precis som det är med tex mat och kläder. Vi redovisar därför vår information så tydligt vi bara kan för att du som kund ska kunna se varifrån råolja, drivmedel, komponenter och bioprodukter kommer ifrån – oavsett om vi köper in färdiga produkter på världsmarknaden eller processar själva i vårt raffinaderi i Göteborg. När du väljer St1 vill vi helt enkelt att du ska kunna göra det av fler skäl än priset.

Vår vision är nämligen inte bara att vara den ledande producenten av CO₂-medveten energi. För att öka kunskapen och bidra till en positiv utveckling ligger vi också i täten för transparens när det gäller drivmedel, bränslen och andra energirelaterade produkter.

Miljömärkning av drivmedel

Efter ett regeringsbeslut med nya riktlinjer framtagna av Energimyndigheten, utökades den hållbarhetsrapportering som respektive bolag ska göra varje år, till att även bli underlag för vad som märks upp vid drivmedelspumparna. De nya kraven som ger konsumenter miljöinformation om drivmedel trädde i kraft den 1 oktober 2021.

Eftersom drivmedel är flytande produkter som tillverkas och blandas i raffinaderi, på depåer, transporter som sammantaget utgör en komplicerad infrastruktur är det inte möjligt att informera om pumpens exakta innehåll men sammantaget för hela verksamheten. En enkel liknelse är när du köper s.k. ”grön el”. El i elnätet och i ditt vägguttag går inte att särskilja var den kommer, men om du köper ”grön el” säkerställer elbolaget att de producerar eller köper motsvarande mängd el som är baserad på hållbar och miljövänlig tillverkning. 

Ursprungsländer 2022

Råolja ursprungsland rapporteras i röd färgskala. Bioprodukters ursprungsland redovisas med grön bakgrundsplatta*

Merparten av drivmedlen har tillverkats på vårt raffinaderi i Göteborg. En viss del av raffinaderiets drivmedelsproduktion har exporterats och vissa kompletterande drivmedelsvolymer har köpts från andra producenter. I denna redovisning har den fossila andelen av våra drivmedel redovisats utifrån de råoljor som vårt raffinaderi använde under 2022.Ursprungsländer 2022

**Övriga länder (vart och ett stod för <1% av totala volymen):
Argentina, Australien, Bahrain,Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Guatemala, Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Kambodja, Kroatien, Kuwait, Lettland, Nederländerna, Nya Zeeland, Oman, Pakistan, Paraguay, Polen, Portugal, Rumänien, Saudiarabien, Serbien,Singapore, Slovakien, Slovenien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, TaiwanThailand, Tjeckien, Ukraina, Ungern, Uruguay, Vietnam, Österrike

Andel biodrivmedel

Fortsatt är den största delen av innehållet i våra drivmedel importerad. Dryga 74 % består av fossila bränslen med råolja som grund. Vi arbetar kontinuerligt mot mer klimatneutrala lösningar och för en ökning av biodrivmedel från växtriket, andra förnybara rest och avfallsprodukter. Andelen har ökat sedan 2019 med ca 8 procentenheter.
Reduktionsplikten* infördes under 2018 och styr år för år inblandningen, med förväntad ökning av bioinblandning över tiden.

Andel biodrivmedel 2022

Ursprung för råvaror 2022 - biogas

Råvarorna eller substraten till biogasandelen i våra levererade biogasprodukter kommer till största delen från Sverige (cirka 59% av totalen). Resterande andelar kommer främst från Danmark, Nederländerna och Italien med små volymer även från England, Norge, Tunisien och Tyskland (Bio-Övrigt länder 1,57%).
Ursprungsländer för råvaror för biogas


 

Sammanslaget står ca 95% av våra tre biogasprodukter, Biogas 100, Biogas Bas och Biogas Buss, av bioråvaror.
Andel fossilt och bio 2022

St1 jobbar för att minska växthusgasutsläppen

St1 jobbar långsiktigt med att minska vår klimatpåverkan och att reducera växthusgasutsläpp. Vi gör det genom att succesivt öka andelen hållbara biodrivmedel men vi tar också större ansvar än så då vi också undersöker möjligheten att reducera överskottet av koldioxid i atmosfären genom vårt pilotprojekt Carbon Farming.

*Reduktionsplikt

För att främja användningen av biodrivmedel har regeringen infört en reduktionsplikt, dvs ett krav på alla drivmedelsleverantörer som säljer bensin och diesel att varje år minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats. Reduktionsplikten är ett komplement till skattenedsättningen av höginblandande biodrivmedel och ska bidra till att det blir mer klimatsmarta biodrivmedel. Reduktionsplikten ska bidra till att Sverige ska nå målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter tom 2030.

Energimyndigheten är en kontrollfunktion

Redovisningen av ursprung och reduktion av växthusgaser följer Energimyndighetens krav på innehåll och uppställning. 
Rapporteringen sker en gång per år. 

Energimyndigheten arbetar med reglering och tillsyn enligt regelverk som berör flytande biobränslen, biodrivmedel och drivmedel i stort. Regelverken härstammar från två EU-direktiv, Förnybartdirektivet och Bränslekvalitetsdirektivet. Direktiven kallas även för RED (Renewable Energy Directive) och FQD (Fuel Quality Directive).

Direktiven har införts i svensk lagstiftning bland annat genom Lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och Drivmedelslagen. Hållbarhetslagen inför krav angående ett antal hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Hållbarhetslagen ska säkerställa att biodrivmedel och flytande biobränslen som används i Sverige uppfyller angivna krav på hållbarhet i odling, transport, produktion och distribution.

Drivmedelslagen innehåller bränslespecifikationer samt ålägger rapporteringsskyldiga företag med krav om bland annat rapportering angående levererade volymer, växthusgasutsläpp och ursprung.

Mer information finns att läsa på www.energimyndigheten.se/hbk

Laboratorium

Vi ställer tuffa krav på oss själv

St1 är en liten aktör på den internationella marknaden men genom att om vi ställer krav på oss själv och våra leverantörer kan vi få en allt större transparens rörande produkternas ursprung och en ökad reduktion av koldioxid.

Talesättet att varje resa börjar med ett första steg stämmer i allra högsta grad på denna resa. Första steget handlar om att börja med att redovisa den data vi själva har tillgång till idag. Förhoppningen är att på detta sätt, steg för steg, kunna öka informationen.  

Dekal ursprungsinfo

St1s ursprungsinformation

St1 har tagit fram en egen dekal som finns på pumparna på våra stationer. Dekalen upplyser om att det finns ursprungsinformation att fördjupa sig i på hemsidan. Eftersom drivmedelsprodukterna är flytande går de inte att märka som en fysisk produkt. Vi har därför valt att benämna våra produkters ursprung som ursprungsinformation.

Biogas, Bensin, Diesel, HVO100, E85 och Fordonsgas

Våra drivmedel

Det ska vara enkelt för dig att tanka och att tanka rätt. Du behöver bara svänga in till oss och välja det drivmedel som är avsett för din bil. 

Bensin 95 E10

Bensin

Bensin är ett populärt drivmedel som vi jobbar hårt för att miljöanpassa.

Diesel

Diesel

St1 erbjuder en prisvärd diesel som innehåller en hög andel förnybara komponenter.

E85

E85

E85 är ett etanolbaserat bränsle för tankning i FFV-bilar (Fuel Flexible Vehicle).

HVO100

HVO100

HVO100 är ett förnybart dieselbränsle som tillverkas av slakteriavfall, skogsavfall, växtoljor och andra rester från växtriket.

fordonsgas

Fordonsgas

Fordonsgas från St1 är en blandning av förnybar och fossil metangas för tankning i bilar anpassade för naturgas/gas.