Framtidens energilösningar

En passion för att ersätta fossila bränslen är drivkraften bakom vår forskning och utveckling av nya, hållbara och innovativa CO2-medvetna energilösningar.

Utveckling av nya råmaterial och enzymer

St1s forsknings- och utvecklingslaboratorium granskar och testar nya potentiella råmaterial som kan användas som insatsvaror inom bioraffinering. Forskningen är fokuserad på avfallsbaserad insatsvara. De huvudsakliga kriterierna för genomförbarhet är råmaterialets tillgänglighet och kostnadseffektivitet samt hållbarheten i processen för bioraffinering. Enligt EU:s regler kan avancerad bioetanol produceras ur ett begränsat urval av insatsvaror utanför livsmedelskedjan. Särskilt i de nordiska länderna finns en mängd material som inte är livsmedel – t.ex. sågspån och restprodukter från skogsindustrin. St1 tittar också på Thailand där avfall från produktionen av kassavastärkelse visar stor potential. Våra testprojekt i laboratoriet har upptäckt att avfall från produktionen av kassavastärkelse är en av de bästa insatsvarukällorna för vår Etanolix® -teknik.

St1 bedriver ett forskningsprogram i syfte att utveckla egen enzym för cellulosahaltig etanolproduktion. Kostnaden för enzymanvändning är en av de större kostnadskomponenterna inom cellulosahaltig etanolproduktion. Det är vårt mål att sätta upp egen produktion av enzymer vid nästa investering i Cellunolix®-bioraffinaderiet.

Pilotprojektet Carbon Farming

I hundratals år har mänskligheten skapat en kolskuld på över 200 miljarder ton. Även om hela världen över en natt slutade att släppa ut växthusgaser idag skulle klimatförändringarna ändå fortsätta. Det finns ett välfungerande verktyg som är globalt känt och kostnadseffektivt. Det handlar om träd- och skogsplantering, dvs beskogning och återbeskogning. Carbon farming kompletterar sektorsvisa åtgärder för att användning av fossila bränslen ska upphöra (decarbonization), och är ett verktyg som har största betydelse i bekämpningen av koldioxid i atmosfären.

  1. I öken- och halvökenområden kan carbon farming åstadkommas med välfungerande bevattningssystem i kombination med lämplig jordförbättring. Havsvatten som har avsaltats med solenergi eller renat avloppsvatten kan användas för bevattning av en plantage. Dessutom finns det stora områden på planeten där carbon farming kan användas utan konstgjord bevattning.
  2. Skogsplantering är en metod som är känd i hela världen och det enda möjliga sättet att minska koldioxiden i atmosfären. Skogar fungerar som naturliga koldioxidsänkor som fångar upp CO2 ur atmosfären, och resultaten från carbon farming är mätbara och kontrollerbara.
  3. Carbon farming gagnar även lokala befolkningar. Stora trädplantager kan kombineras med odling av grödor vilket leder till en ökning av rent vatten, livsmedelsproduktion och ett penningvärde. Detta kan leda till att levnadsförhållandena underlättas för befolkningar som annars är tvungna att flytta till andra områden.

 

Vi har utarbetat en pilot för carbon farming som startade i Marocko 2018. Förhandlingar med potentiella partners pågår. Målet med pilotprojektet är att testa snabbväxande trädslag i tre olika områden i Marocko.

Bevattning, jordförbättring och gödselmedel omfattas av testerna och målet är att hitta den lämpligaste kombinationen av dessa.

Förutom pilotprojektet studeras mät- och kontrollmetoder för avskiljning av koldioxid. Mängden bunden koldioxid i konceptet bör mätas enligt IPCC:s riktlinjer XYZ för att ge exakta och tillförlitliga data. Hela processen måste kontrolleras regelbundet och revideras för att säkerställa att gällande lagstiftning åtföljs. En bekräftad och allmänt accepterad mätmetod blir förutsättningen för en ekonomisk grund och mer utbredd användning av carbon farming-konceptet.

 

 

 

Produktionsoptimering

Optimering av de olika produktionsfaserna och produkterna

St1s forskare bedriver ett nära samarbete med processingenjörer och affärsutvecklare i syfte att utveckla framtidens bioraffinaderier. Nya processer studeras på laboratorienivå i mycket liten skala tills de är färdiga att överföras till processingenjörerna för design av anläggningar i industriell skala.

St1s bioraffinaderier framställer även andra produkter än avancerad etanol vilka är viktiga för projektets totala kostnadseffektivitet. Exempelvis är lignin en delprodukt från vår St1 Cellunolix®-process. Det är en restprodukt från enzymhydrolyssteget och kan användas till att producera pyrolysolja och samtidigt matas in i det traditionella oljeraffinaderiet för framställning av förnybar diesel. Andra värdefulla delprodukter är terpentin och furfural. Allteftersom vår produktionsvolym ökar söker vi efter högre mervärde för användning av processens delprodukter, dvs i stål-, betong-, gödselmedels- eller plastindustrierna.

Bioraffinaderikonceptet Cellunolix® optimering och konstruktion

Demoanläggningen som byggdes i Kajaani 2017 är den första i sitt slag i världen att producera avancerad etanol av sågspån från barrträd. Vi fortsätter att utveckla nya tekniker för produktion av avancerad etanol med stark fokus på insatsvaror som innehåller lignocellulosa.

Baserat på pilotprojektet i Kajaani har avsiktsförklaringar utarbetats med avseende på konstruktionen av en Cellunolix®-anläggning i industriell skala i Pietarsaari, Finland, och Hønefoss, Norge. Det slutliga beslutet om genomförande av nästa produktionsanläggning, som ska ha en årlig kapacitet på 50 miljoner liter, kommer att tas när projektet i Kajaani är avslutat. En expansion av liknande storlek kan eventuellt även genomföras i Kajaani.

Produktion av avancerad etanol av avfall från kassavaväxten

I vår forskning har vi upptäckt att avfall från produktionen av kassavastärkelse är en av de bästa insatsvarukällorna för vår Etanolix® -teknik. 2017 lanserade vi ett pilotprojekt för produktion av bioetanol från kassavastärkelseavfall med målsättningen att etablera ett joint-venture för etanolproduktion i Thailand.

Thailand är en föregångare inom användning av förnybar energi. Landet använder dagligen över 3 miljoner liter etanol som transportbränsle och den thailändska regeringen planerar att höja förbrukningen till 11,3 miljoner liter per dag år 2036. Produktionsvolymen kassavastärkelseavfall som genereras av Thailands största anläggningar för stärkelseproduktion skulle möjliggöra konstruktion av enheter som producerar 10–30 miljoner liter etanol årligen. Vårt mål är att bygga så många som 20 Etanolix®-anläggningar i Thailand med en kombinerad produktionskapacitet av 400 miljoner liter per år.

 

Produktion av förnybar diesel

Ett beslut togs 2017 att investera i en ny tillverkningsanläggning för vätgas som ska byggas i raffinaderiet i Göteborg. Det är första steget i en rad planerade investeringar som ska göra det möjligt för raffinaderiet att påbörja produktion av förnybar diesel i början av 2020-talet. Målet är att producera 200 000 ton förnybar diesel årligen.

Anläggning för geotermisk värme

Våren 2015 inledde St1 ett pilotprojekt i syfte att finna möjligheter att använda geotermisk värme ur den finska berggrunden till fjärrvärme och att bygga Finlands första anläggning för geotermisk värme på industriell skala i Esbo. Borrningen av de över sex kilometer djupa produktionsbrunnarna inleddes våren 2016.

Finlands hårda berggrund utgör en verklig utmaning i projektet så att det är även besvärligt för de specialtillverkade borrarna att komma igenom. Även den följande fasen, den så kallade stimuleringsfasen där det kristallina bergsskiktets absorptionskapacitet studeras, förväntas bli en utmaning. Om det är lyckat kommer pilotprojektet att kunna erbjuda en källa för förnybar energi med noll utsläpp som kan producera omkring upp till 10 procent av fjärrvärmebehovet i staden Esbo.

Huvudmålet för projektet är att testa och utveckla tekniskt och ekonomiskt lönsamma lösningar för det geotermiska affärskonceptet så att det kan kommersialiseras efter pilotstudien.

vinkraftverk

Vindkraft

Grenselandet AS

Vårt norska systerbolag, St1 Norge AS, undertecknade 2017 ett avtal med ett konsortium bestående av Vindkraft Nord AS och Ny Energi AS i syfte att grunda ett bolag som ska utveckla två vindparksprojekt i Finnmarksområdet i norra Norge. Det gemensamma företaget, Grenselandet AS, ska driva ett utvecklingsprojekt för vindfarmar.

I det första stadiet ska Grenselandet fokusera på utvecklingsarbetet och göra bedömningar av miljöpåverkan. På grundval av processens resultatet ska ytterligare steg fastställas. Utvecklingsarbetet för vindfarmarna omfattar två planerade områden med en total produktionskapacitet på 900 MW.