Biogas

Biogas driver energiomställningen och är en del av framtidens drivmedel.

Biogas

Kör mer hållbart med biogas. St1 säljer biogas, ett drivmedel som nästan är helt koldioxidneutral, till både företag- och privatkunder. Med St1 biogaskort kan du tanka på våra och våra samarbetspartners biogasstationer, totalt cirka 80 st, från Trelleborg i söder till Uppsala i norr. Oftast accepteras också de vanligaste bank- och kreditkorten på stationerna.

Brödskalk

Hur biogas produceras - från organiskt material till ren energi

Biogas är en förnybar gas som framställs av organiskt nedbrytningsbart material. Liksom naturgas består biogas huvudsakligen av metan. Biogas bildas när organiskt material som exempelvis växter, gödsel, källsorterat organiskt hushållsavfall, avloppsvatten från livsmedelsindustrier och slam från avloppsreningsverk bryts ner av bakterier i syrefri miljö.

biogas kretslopp

Biogas och dess kretslopp - en cirkulär ekonomi

Mänsklig verksamhet leder till olika organiskt avfall så som avloppsslam, matavfall, gödsel och andra rester från livsmedelsproduktion. Med hjälp av mikroorganismer bryts dessa avfall och rester ner till metan och koldioxid i en syrefri miljö. Resultatet blir därmed två miljövänliga produkter. Biometanen kan användas som bränsle, energikälla eller råvara överallt där fossil metan används och biogödseln ersätter fossilbaserade näringsämnen i ny livsmedelsproduktion och sluter därmed kretsen i den cirkulära ekonomin.

food waste vegetables

Avfall

Avfall räknas som biobränsle och utnyttjas som bränsle för biogasproduktion, men också för värme- och elproduktion. Huvuddelen av allt avfall kommer från hushållen, en mindre del från industrin. Bara det som inte kan återanvändas eller återvinnas ska gå till förbränning.

yellow pipes production

Trädbränslen

Vår största biobränsleresurs är trädbränslen. Till exempel grenar och toppar som skogsindustrin inte kan använda till framställning av trävaror och papper, samt restprodukter från sågverks-, pappers- och massaindustrin, som spån och bark. Även returträ (utsorterat rivningsvirke) räknas till trädbränslen.

Traktor på åker skördar på natten

Biogas som drivmedel

Beroende på råvarusammansättningen och på hur rötningsprocessen drivs kan biogasen ha olika sammansättning. Liksom naturgas består biogas huvudsakligen av metan, men även till viss del av koldioxid samt en mindre mängd andra ämnen. För att biogas ska kunna användas som fordonsgas behöver den renas från koldioxid. Reningen sker i en uppgraderingsanläggning där metanhalten i gasen höjs samtidigt som energivärdet ökar.

Apples

Miljömärkning av våra biogasprodukter

Vår produkt Biogas 100 är alltid baserad på 100% förnybar biogas med ursprungsland Sverige. Råvaran är olika typer av organiskt avfall, till exempel avloppsslam, insamlat hushållsavfall och rester från livsmedelsindustri. Biogas Bas består till största del av förnybar biogas med ursprung från huvudsakligen olika typer av restprodukter och avfall.

Cows

Medlemserbjudande till dig som är medlem i Gröna Mobilister

Vi gillar biogas och alla som väljer att köra hållbart. Därför får du som medlem i Gröna Mobilister 58 öre/kg i rabatt när du tankar Biogas 100 med vårt St1 Biogaskort.

Har du koll på vad som finns under och över marken?

Det finns ledningar och kablar både över och under marken. För att de inte ska skadas är det bra om du vet var de ligger när du planerar att gräva, bygga eller spränga. En skadad ledning kan resultera i stora konsekvenser för många.

Två olika produktionsprocesser

Avfall skapar miljövänlig energi.

Rötning

Rötning

Den ena produktionsprocessen, som idag är den vanligaste, är genom mikrobiell nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Den syrefria nedbrytningen sker dels i rötkammare på reningsverk och i biogasanläggningar, dels i det inre av avfallsdeponier. Det organiska materialet är exempelvis avloppsslam, hushålls- och industriavfall samt olika lantbruksprodukter som exempelvis energigrödor och gödsel. Restprodukterna från rötningsanläggningarna kallas för biogödsel och kan användas som ett organiskt gödselmedel.

Termisk förgasning

Termisk förgasning

Den andra produktionsprocessen är termisk förgasning av trädbränslen och kolhaltiga avfallsprodukter. Den termiska förgasningen av trädbränslen sker genom kontrollerad uppvärmning av bränslena. Uppvärmningen kan ske under tryck eller utan tryckförhöjning. Vid uppvärmningen avges olika gaser som i nästa steg konverteras till metangas.