1Vision Biogas har erhållit erforderliga myndighetstillstånd och -godkännanden och kommer att lämna ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Biokraft inom kort

Det kommande Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där det kommande Erbjudandet, offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Ytterligare restriktioner gäller. Vänligen se ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Den 18 december 2023 offentliggjorde Aneo Renewables Holding AS[1] (”Aneo”) och St1 Sverige AB[2], som äger cirka 36,5 procent respektive 18,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Biokraft International AB (”Biokraft” eller ”Bolaget”), tillsammans med HitecVision-entiteten HV Daytona Holding AS (”HV Daytona”) sin avsikt att gå samman i syfte att konsolidera ägandet i Biokraft i ett nybildat bolag, 1Vision Biogas AB (”1Vision Biogas” eller ”Budgivaren”) (”Konsolideringen”). Konsolideringen var villkorad av erhållandet av erforderliga tillstånd eller godkännanden från relevanta konkurrensmyndigheter och myndigheter för utländska direktinvesteringar (FDI). Sådana tillstånd och godkännanden har nu erhållits och Konsolideringen kommer att genomföras inom kort. Så snart Konsolideringen har genomförts kommer 1Vision Biogas att äga 23 977 232 aktier i Biokraft, vilket motsvarar cirka 55,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Biokraft.

Följaktligen, och i linje med vad som tidigare har kommunicerats, kommer 1Vision Biogas, efter att Konsolideringen har genomförts, att lämna ett offentligt kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Biokraft att förvärva samtliga aktier i Bolaget till ett pris om 20,65 SEK per aktie (”Erbjudandet”) i enlighet med tillämpliga takeover-regler. Fullföljandet av det kommande Erbjudandet kommer att vara villkorat av att Erbjudandet, och förvärvet av Biokraft, erhåller samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive konkurrensmyndigheter och myndigheter för utländska direktinvesteringar (FDI), i varje enskilt fall, på för 1Vision Biogas acceptabla villkor.

Biokrafts aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market.

1Vision Biogas kommer att ägas till 50 procent av St1 Nordic Oy och till 50 procent av Daytona Holdco AS, ett holdingbolag som ägs gemensamt av Aneo och HV Daytona. HV Daytona är helägt av HitecVision New Energy Fund AS, en fond som förvaltas av den ledande europeiska entreprenöriella investeraren inom energisektorn, HitecVision.

Biokraft i korthet
Biokraft är ett nordiskt greentechbolag som producerar bioenergi och växtnäring i ett cirkulärt flöde genom att återvinna organiskt avfall och restprodukter i storskaliga bioraffinaderier. Biokraft bygger, äger och driver storskaliga biogasanläggningar med fokus på den nordeuropeiska marknaden. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Sydkorea. Biogas är CO2-effektivt och sänker väsentligt utsläppen av växthusgaser när det ersätter fossila bränslen. Biokraft har drygt 110 anställda och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. För ytterligare information, se www.biokraft.com.

Rådgivare
1Vision Biogas har anlitat Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Ytterligare information
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Harald Solstad, styrelseledamot i 1Vision Biogas, Senior Partner HitecVision
Jan.Harald.Solstad@hitecvision.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 29 januari 2024 kl. 21:00 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande att köpa eller sälja aktier, det utgör inte heller en uppmaning att erbjuda att köpa eller sälja aktier.

Det kommande Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, lämnas inte till personer vars deltagande i det kommande Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas, att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till det kommande Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. 1Vision Biogas avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Det kommande Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där det kommande Erbjudandet, offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av det kommande Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Det kommande Erbjudandet, den information samt dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Acceptfristen för det kommande Erbjudandet har inte inletts.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av det kommande Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom 1Vision Biogas och Biokrafts kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och 1Vision Biogas har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

 

[1] Ett bolag som ägs gemensamt indirekt av HitecVision New Energy Fund AS och TrønderEnergi AS.
[2] Ett av St1 Nordic Oy helägt bolag.

arrow-right
Föregående
St1 planerar för solcellsparker i Dalarna

29.01.24

Nästa
St1 öppnar ny biogasanläggning i Borås

30.01.24

Mer intressant läsning

Se alla inlägg