St1 planerar ny biogasanläggning tillsammans med Valio

Energibolaget St1 och Valios gemensamma bolag, Suomen Lantakaasu Oy, planerar att bygga Finlands största biogasanläggning i norra Savo regionen. Arbets- och näringsministeriet i Finland har beviljat en finansiering om 19,2 miljoner euro för byggandet av Suomen Lantakaasu Oy biogas- och förvätskningsanläggning. Syftet med biogasanläggningen är att producera förnybar biogas till drivmedel av gödsel från mjölkgårdar och restprodukter från jordbruket.

Målsättningen är att producera totalt 1 TWh förnybart drivmedel, vilket skulle motsvara en fjärdedel av Finlands produktionsmål av biogas till 2030. St1 kommer att distribuera biogasen via drivmedelsanläggningar för tung trafik via eget stationsnätverk. Den första biogasanläggningen planeras ha en årlig produktionskapacitet på 125 GWh.

Arbets- och näringsministeriets beslut är villkorligt, eftersom det ännu förutsätter godkännande av EU-kommissionen. Det finansieras av EU:s institution för uthållighet och återställning (RRF Recovery and Resilience Facility).

St1 och Valio har målmedvetet arbetat vidare med projektet under året, och i och med att investeringsstödet beviljats, blir nästa steg att påbörja anbudsförfaranden för byggandet av anläggningen och en mer detaljerad anläggningsdesignprocess. Projektet går därmed vidare till investeringsbeslutsfasen när miljö- och bygglov har utfärdats. Slutligt beslut om investering tas efter att bland annat miljötillstånd och bygglov har beviljats. Målet är att anläggningen ska tas i drift 2026.

Just nu söker man lantbrukare i norra Savo regionen som vill ingå intentionsavtal om att medverka i projektet och leverera stallgödsel och restprodukter från jordbruk som kan förädlas till förvätskad biogas och biogödsel. 

”Vi är glada över det positiva mottagande som våra planer på biogasanläggningen fått i region norra Savo. Gårdarna i området är intresserade av projektet, och de intentionsavtal som hittills ingåtts täcker över hälften av den gödsel centralanläggningen behöver som råvara. Vi behöver trots det fortfarande fler medverkande lantbrukare i området. Det har också funnits intresse av potentiella satellitanläggningar i området, och nästa år kommer vi att börja ingå avtal även gällande dessa anläggningar. Målet är att bygga upp en hybridanläggning som når ut till hundratals gårdar i norra Savo”, säger Leena Helminen, som är ansvarig direktör för utvecklingen av biogasverksamheten vid Valio.

Biogasanläggningen kommer, när den förverkligas, att medföra betydande investeringar, skatteintäkter och ett ekonomiskt tillskott för hela norra Savo regionen. Anläggningen medför ökad sysselsättning såväl direkt som indirekt till exempel via logistiktjänster i regionen.

Den totala produktionskapacitet på 1 TWh som Suomen Lantakaasu eftersträvar att uppnå, skulle motsvara 100 miljoner liter diesel. Produktionen vid anläggningen motsvarar 12 miljoner liter diesel. Biogasproduktionen minskar utsläpp från både livsmedelsproduktion och trafik. Biogasens värdekedja recirkulerar även näringsämnen effektivt genom att biogödsel återförs till lantbruket samt minskar näringsutsläpp till sjöar och vattendrag.

Gårdarnas intresse av att delta, ökas av biogasproduktionens positiva effekt på gårdens lönsamhet, bland annat genom att förbättra näringscirkulationen.

Biogas har förutsättningar för ökad marknadsandel som drivmedel för tung trafik

Biogas som framställs av gödsel skapar en betydande klimatnytta och har alla förutsättningar för att snabbt få ökad marknadsandel som drivmedel för tung trafik.

”Produktionsprojekten möjliggör en ökning av marknaden och ökar samtidigt också Finlands självförsörjning med energi som en del av övergången till ett fossilfritt energisystem. Biogasteknologin ger oss möjlighet att införa ett nytt förnybart drivmedel på marknaden och att använda råvaror som annars inte skulle utnyttjas för energiproduktion, säger Matti Oksanen, direktör för gasverksamheten inom St1.

Biogasproduktionen är en del av Valios klimatprogram, vars mål är att sänka mjölkens klimatavtryck till noll 2035. Biogasen har en viktig roll också inom St1s energiomställning och bolaget har under de senaste åren investerat kraftigt i biogasverksamhet i de nordiska länderna.

Finlands största biogasanläggning

Den anläggning som Suomen Lantakaasu planerar i norra Savo är en så kallad hybridanläggning. Det innefattar en central produktionsanläggning för produktion av biogas som förvätskas till flytande biometan i industriell skala i Kiuruvesi, samt ett antal mindre satellitanläggningar runtom i regionen som levererar trycksatt biometan till den centrala produktionsanläggningen. Då hålls transportsträckorna för biogasens råvaror så korta som möjligt. Suomen Lantakaasu hämtar gödseln från gårdarna och återför den biogödsel som uppstår vid produktionen av biogas. Gårdens kostnader för kvävegödsel minskar, eftersom innehållet av lösligt kväve i biogödsel är upp till 20–30 procent större än i stallgödsel.

 

Mer information:

Valio, Leena Helminen, begäran om intervjuer och telefonmeddelanden via Valio Mediadesk, tfn 010 381 2118, mediadesk@valio.fi 

St1, Matti Oksanen, direktör för gasverksamheten, tfn +358 40 483 6035, matti.oksanen@st1.com

Suomen Lantakaasu Oy i korthet 

Suomen Lantakaasu Oy är ett företag som ägs till lika delar av energibolaget St1 och livsmedelsföretaget Valio. Företagets syfte är att producera förnybar biogas till drivmedel av gödsel från mjölkgårdar och jordbrukets restprodukter. St1 ansvarar för den tekniska planeringen och projektplaneringen och slutproduktens distribuering. Valio ansvarar för anskaffningen av biomassa och planeringen av råvarulogistiken. 

St1 Nordic Oy vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂-medveten energi. Koncernen arbetar med forskning och utveckling i syfte att ta fram ekonomiskt bärkraftiga energilösningar som minskar miljöpåverkan. St1 fokuserar på marknadsföring av bränslen, oljeraffinering och förnybara energilösningar som sofistikerade avfallsbaserade biobränslen och industriell vindkraft. Koncernen har 1 290 butiks- och tankstationer under varumärkena St1 och Shell i Finland, Sverige och Norge. St1 har sitt huvudkontor i Helsingfors och sysselsätter för närvarande över 1 200 personer. www.st1.com

arrow-right
Föregående
St1 investerar i biogas i Sverige

09.12.22

Nästa
De djupa brunnarna i anknytning till St1s geotermiska pilotprojekt i Otnäs överlämnas till forskning

24.01.23

Mer intressant läsning

Se alla inlägg