St1 startar pilotprojekt för koldioxidlagring genom skogsplantering i Marocko

St1 har tecknat ett avtal med Université Mohammed VI Polytechnique i Marocko och det till universitetet knutna gödselföretaget OCP i syfte att genomföra ett pilotprojekt för plantering av skog. Under en projektperiod på tre år kommer man att undersöka trädens förmåga att ta upp och lagra koldioxid under olika kontrollerade förhållanden i Marocko. Målet med pilotprojektet är att utforska möjligheten att på ett kostnadseffektivt sätt minska koldioxiden i atmosfären genom att plantera skog med optimala markförbättringsmetoder och bevattningssystem. Naturresursinstitutet LUKE i Finland kommer att bidra med know-how till projektet. Pilotprojektet är också ett första steg mot att skapa ett validerat och godkänt verktyg för att bekämpa klimatförändringarna genom att skapa kolsänkor via beskogning.

Totalt kommer 16 000 trädplantor från Marocko att planteras på en fyra hektar stor forskningsyta i Rhamna Ben Guerir. Planteringen kommer att påbörjas i januari och i projektet kommer sju olika trädslag att testas, bland annat johannesbröd, eucalyptus och akacia. Olika typer av markförbättringsåtgärder kommer också att undersökas, till exempel gödsling och jordens förmåga att binda vatten. Man vill hitta sätt att förbättra odlingssubstratet så att det blir möjligt för träd att växa på marker som idag är väldigt torra. Dessutom kommer man att studera bevattningens betydelse och hur vattenförbrukningen kan optimeras genom att droppbevattna under jord.

De första resultaten från det treåriga pilotprojektet kommer att kunna presenteras om ett år. Universitetet kommer att genomföra ett fälttest för att praktiskt undersöka och mäta trädens tillväxt både ovan och under jord. Naturresursinstitutet LUKE i Finland kommer att bidra med tekniska kunskaper om skog och även rent praktiskt genom att leda och övervaka fälttestet. Dessutom kommer en lokal jordbrukare att vara med i projektet och upplåta mark där olika odlingsmetoder kommer att testas.

En absolut förutsättning för att kolsänkor skapade genom beskogning ska kunna användas som officiell och kommersiell metod för att minska utsläppen av koldioxid är att det finns en internationellt accepterad metod för mätning av koldioxid. Under sommaren inledde Helsingfors universitet ett projekt för att hitta ett fungerande koncept för koldioxidmätning. Syftet med projektet är att skapa en internationellt accepterad och fullständig metod för att mäta koldioxidbindningen vid kolsänkningsprojekt, något som skulle möjliggöra handel med utsläppsrätter i framtiden.

 

Bindningen av koldioxid från atmosfären har stor betydelse

Klimatförändringarna leder till snabba och dramatiska förändringar i vår planets ekosystem. Otaliga prognoser pekar på att klimatmålet som sattes i Paris – att begränsa den globala uppvärmningen till mindre än 2°C – inte kommer att uppnås med nuvarande metoder. Utsläppen kommer att öka ytterligare på grund av den snabba befolkningstillväxten, BNP-tillväxten och den ökande efterfrågan på energi i tillväxtländerna. Dessutom finns det redan nu omkring 100 miljarder ton koldioxid för mycket i atmosfären. En nyligen publicerad rapport från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bekräftar att det är omöjligt att uppnå målet med nuvarande medel och betonar att de olika metoderna kräver kolsänkor, till exempel nya skogar. De markområden där skog kan växa kan utökas om det går att beskoga torra landområden. En kombination av skogsplanterings- och jordbruksprojekt skulle kunna hjälpa befolkningarna i de regioner som drabbas av torka och ökenspridning, och därigenom minska migrationstrycket.

 

Det är bara den privata sektorn som har tillräckliga ekonomiska resurser för att bedriva globala beskogningsprojekt i stor skala. Men trots att betydelsen av kolsänkor i princip har erkänts, tillåter EU:s nuvarande politik inte att företag investerar i dem, eftersom klimatnyttan som uppnås genom sådana åtgärder inte kan tillgodoräknas som utsläpps reducerande med dagens system i relation till handel utanför EUs system för handel med utsläppsrätter det så kallade EU ETS systemet. Till de metoder som används för att bekämpa klimatförändringarna bör mätbar, kontrollerbar och transparent koldioxidlagring genom beskogning snarast läggas till.

 

Länk till pressrelease från Helsinki University här

 

Titta gärna på en video om vår carbon farming  här

 

För ytterligare information, kontakta

Heidi Laurila, Projektledare

+358 400 653 139, heidi.laurila@st1.fi

 eller

Per-Arne Karlsson, Direktör Förnybar Energi St1 Sverige

+46 708 11 84 48, per-arne.karlsson@st1.se

 

 

St1 Nordic Oy är ett nordiskt energiföretag vars vision är att vara den ledande producenten och försäljare av CO2-medveten energi. Koncernen utvecklar och kommersialiserar ekonomiskt hållbara och miljövänliga energilösningar. St1 fokuserar på marknadsföring av bränsle-, oljeraffinering och förnyelsebara energilösningar, såsom avfallsbaserade avancerade etanol och industriell vindkraft. Koncernen har totalt 1 400 St1- och Shell bensinstationer i Finland, Sverige och Norge. St1 sysselsätter över 750 personer. www.st1.eu

arrow-right
Föregående
St1 lanserar framtidens butik- och biltvättskedja för människor på väg. Välkommen in!

02.10.18

Nästa
Shell sätter stopp för tjuvtankningarna

07.12.18

Mer intressant läsning

Se alla inlägg