SCAs och St1s projekt Biorefinery Östrand ingår EU-avtal om innovationsstöd

Biorefinery Östrand, ett bolag som samägs av SCA och St1, tecknade i början av december 2023 ett avtal med European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) som berättigar bolaget ett innovationsstöd om cirka 167 miljoner euro efter ett eventuellt framtida investeringsbeslut. I avtalet ingår att en framtida produktion av hållbart flygbränsle och biodrivmedel ska skapa en klimatnytta om nästan 9 miljoner ton koldioxidekvivalenter under de första tio åren.

– Det är en lång resa som ligger framför oss, men det är väldigt positivt att Biorefinery Östrand pekats ut som ett av kontinentens viktigaste projekt för att skapa klimatnytta, säger Biorefinery Östrands vd Roger Östlin.

Innovationsstödet förutsätter en utmanande tidplan där projektet är beroende av snabb handläggning av myndigheter och korta leveranstider på tidskritisk utrustning.

– Vi ser fram emot en bra handläggningsprocess av Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät för tillåtelse till elanslutning till transmissionsnätet parallellt med att vi fortsätter projektera anläggningen i nära dialog med utvalda leverantörer, fortsätter Roger Östlin.

Vd för St1 Refinery AB, Miika Eerola, välkomnar avtalet med CINEA;

– Att EU vill stödja St1s och SCAs Biorefinery Östrand-projekt gör att vi tillsammans kan påskynda den akut efterfrågade energiomställningen genom att förena våra krafter. Utöver minskade koldioxidutsläpp från flyget kan vi erbjuda plastindustrin ett mer hållbart, förnybart alternativ för att ersätta fossila råmaterial med förnybar nafta.

Den 13 juli 2023 meddelade CINEA att Biorefinery Östrand valts ut som ett av EU:s viktigaste projekt för en grön omställning av flyget. Efter beslutet vidtog förhandlingar om innovationsstöd för den fortsatta utvecklingen, investeringen och de första driftåren.
 

Biorefinery Östrand är ett av åtta projekt inom kategorin generella utsläppsminskningar. Sammantaget har CINEA beviljat Biorefinery Östrand ett innovationsstöd om 167 miljoner euro. Stödet delas ut löpande i flera  steg under förutsättning att SCA och St1 beslutar att investera i bioraffinaderiet. Om investeringsbeslut ej fattas kommer projektet inte att genomföras.

Therese Nylander, projektledare hos SCA Energy, har lett arbetet med innovationsstödet.

– Att vi har kommit fram till ett avtal understryker att projektet tillmäts tyngd och betydelse och är viktigt för att EU ska klara klimatomställningen av bland annat flygtrafiken, säger Therese Nylander.

En viktig faktor för projektet är att utveckla redan existerande teknik så att den kan skalas upp och användas ändamålsenligt i drift.
 

Genom att signera avtalet ingår Biorefinery Östrand en överenskommelse där bolaget ska sprida relevant kunskap till andra som vill replikera eller ta inspiration från projektet. Att designa, bygga och driva en anläggning som i huvudsak skall vara avsedd att producera hållbart flygbränsle (SAF), elektrobränsle (RFNBO) från skogsindustriella  biprodukter (sågspån, bark och pellets) och förnybar el. Anläggningen kommer även kunna producera förnybar nafta som kan användas av plastindustrin för att ersätta fossil råvara.
 

Ett framtida bioraffinaderi skulle ha stor potential att skapa affärs- och klimatnytta och ökad EU-produktion av drivmedel, vilket är högaktuellt inte minst med tanke på säkerhetsläget i världen. Projektet beräknar att under de första 10 driftåren generera en minskning av koldioxidutsläpp om sammantaget nästan 9 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Det kan jämföras med det svenska inrikesflygets utsläpp som för 2022 som preliminärt beräknats till 306 000 ton koldioxid av Naturvårdsverket.

För frågor, vänligen kontakta:

SCA pressavdelning,  +46 60 19 33 01

arrow-right
Föregående
St1 investerar i solcellspark på Risholmen i Göteborg 

29.11.23

Nästa
Aneo, HitecVision and St1 join forces with the intention to consolidate ownership in Biokraft International, which would trigger a mandatory bid obligation

18.12.23

Mer intressant läsning

Se alla inlägg