Framsteg inom kolinfångning

Nya bidragande tekniker utvecklas

image of earth

HÅLLBARA TEKNISKA LÖSNINGAR

Kolavskiljning -och lagring

Den fortsatta tekniska utvecklingen av kolinfångningslösningar är avgörande för att möta behovet av minskade koldioxidutsläpp och borttagning av extra koldioxid från atmosfären. Geologisk lagring av avskiljd koldioxid är en lovande teknik. Direct Air Carbon Capture and Storage (DACCS) och Bio Energy Carbon Capture and Storage (BECCS) är andra metoder för att skala upp tekniska lösningar som syftar till att motverka klimatförändringar. All ny teknik bör utvärderas noggrant för att fastställa var den avskiljda koldioxiden bäst kommer till användning, med tanke på den begränsade lagringskapaciteten.

Image of a raod net from above

HÅLLBAR PRODUKT MED STOR POTENTIAL

Biokol

Eftersom vi är ett nordiskt företag ligger utveckling och skötsel av skog varmt om hjärtat för oss. Skogsbruket ger möjlighet att producera förnybara bränslen och använda resterna för att ersätta fossila produkter – som samtidigt lagrar kolet. Det organiska materialet lignin, en restprodukt vid produktion av förnybart bränsle, kan förädlas till biokol, som i sin tur kan användas i markappliceringsprodukter och/eller som tillsats i asfalt.  Den totala koleffektivitetsmängden beräknas genom att livscykelutsläppen dras av från den totala mängden lagrat kol. Biokol är en välkänd produkt på marknaden med beprövad och erkänd varaktighet.

Image of algiers

HÅLLBAR OCH SPÄNNANDE LÖSNING UNDER UTVECKLING

Blue Carbon

I dag binder hav och våtmarker omkring 70 % av världens koldioxid genom naturliga processer, denna kapacitet vill vi värna och förbättra genom olika satsningar. Vi följer med stort intresse utvecklingen kring kolinfångning med alger, skydd och utveckling av mangroveskogar samt återställande av våtmarker. Mangroveskogar och våtmarker är viktiga kolsänkor och reservoarer, men de uppfyller även viktiga ekosystemfunktioner som till exempel vattnets egna kretslopp och inte minst den biologiska mångfalden. Projekt med alger kan bidra med mycket effektiv kolbindning, alger kan sedan skördas och användas som råvara för att producera tex biobränslen, naturliga gödningsmedel, biokol och djurfoder.