Projekt urvalskriterier

Projekt urvalskriterier

St1 bedömer alla projekt utifrån en förutbestämd utvärderingsprocess som säkerställer att ett projekts alla aspekter är hållbara. Syftet med utvärderingen är att kartlägga vilken påverkan projektet har på natur och samhälle, samt vilka eventuella risker som är förknippade med varje projekt.

Projektegenskaper & kvalificering

Ett kolinfångningsprojekt bör tydligt kunna uppvisa hur mycket och på vilket sätt det fångar in koldioxid från atmosfären. Andra viktiga aspekter som ska utvärderas är hur detta bidrar till samhället och människor som bor i projektets område, samt hur det påverkar den biologiska mångfalden. Naturbaserade lösningar bör alltid anpassas till den naturliga livsmiljön för att undvika negativa effekter över tid.

För att kvalificera sig som ett projekt med hög kvalitet måste projektet också kunna uppvisa tydlig additionalitet, god permanens och uppnå andra viktiga kriterier. Alla naturbaserade lösningar bör dessutom ha en förvaltningsplan vars varaktighet är längre än projektets varaktighet.

Bedömning av partner och länder

Grundliga bedömningar av partners och länder väldigt viktiga. När vi ingår partnerskap, förväntar vi oss att våra partners avser att enbart agera för en mer positiv framtid. Vi förväntar oss även att våra partners samtycker till, och undertecknar vår uppförandekod och arbetar emot mutor och korruption.

I de länder vi etablerar projekt gör vi en grundlig bedömning av mänskliga rättigheter och social acceptans för projektet. Mänskliga rättigheter bedöms dessutom med hjälp av en tredjepartsaktör som har kunskap om landet, staten och lokala lagar. Fysisk närvaro i landet är av stor betydelse för att försäkra att dessa riktlinjer efterlevs.

 

Certifiering och verifiering

För att säkerställa tillförlitliga kolkrediter har vi valt att endast arbeta med välkända certifieringsorgan med robusta metoder och verifieringsprocesser, som öppet kan granskas av vem som helst. Alla kolkrediter som utfärdas av dessa certifieringsorgan måste uppfylla vissa minimikrav och standarder, de utfärdas och bokförs i ett öppet system säkerställer att dessa avslutas på ett korrekt sätt och att dubbelräkning undviks.

Transparenta övervaknings-, rapporterings- och verifieringsprocesser är grundläggande för integritet och trovärdighet kring kolkrediter. Att kunna säkerställa och visa att projektet levererar den utlovade infångningen av koldioxid är en helt avgörande faktor.

Utöver manuell övervakning, testar och utvecklar vi samtidigt övervakning via satellitbilder i realtid för mer exakt och kostnadseffektiv uppföljning. Hittills är resultaten positiva och vi kommer att fortsätta testning och utveckling kommande år.

Portföljstrategi

St1:s portföljstrategi för kolbindningsprojekt är att främst jobba med beskogning där behov finns för att återställa växtlighet och etablera naturliga kolsänkor, samtidigt som vi ser på möjligheter att skydda annan värdefull och hotad skog.

Utöver detta ser vi på möjligheten att investera i uppbyggnad och återställande av mangroveträsk och mangroveskog då dessa är viktiga kolsänkor som innehar stor betydelse för biologisk mångfald.

En tredje teknik vi jobbar med utöver naturbaserade lösningar är teknisk kolinfångning via DACCS och BECCS, med förhoppning att kunna etablera ett eller två projekt inom en snar framtid.

Vår uppfattning är att varje enskilt initiativ spelar en roll i vårt kollektiva åtagande att minska klimatförändringarna, säkerställa samhällsnytta men även att främja biologisk mångfald både för djur och växter.