Personuppgifter och cookies

Personuppgifter och cookies

Information om behandling av personuppgifter

St1 Sverige AB, org. nr 556308-5942, Box 1029,172 21 Sundbyberg är personuppgiftsansvarig om inget annat koncernbolag uttryckligen anges som personuppgiftsansvarig för aktuell personuppgiftsbehandling.

St1 behandlar personuppgifter som lämnas i samband med ansökan av kontokort och/eller kredit, vid beställning eller köp av produkter eller tjänster, vid registrering av användar- eller administratörskonton, vid reklamation av produkter eller tjänster, vid användning av St1s webbsidor och applikationer och när avtal eller andra kund- eller affärsförbindelser ingås, förbereds samt administreras. När kontakt utförs via telefon, exempelvis med St1s kundservice, kan personuppgifter även komma att behandlas genom inspelning av samtalet.

Vid förberedelse och administration av avtal och andra kund- eller affärsförbindelser samt vid uppdatering av adress- och kontaktuppgifter, behandlas även externt inhämtade personuppgifter (exempelvis från kreditupplysningsföretag och offentliga eller privata person- och adressregister). Detta sker i syfte att kontrollera samt upprätthålla aktuella och kompletta uppgifter. 

Behandlingen sker för att St1 ska kunna fullgöra ingångna avtal, för att St1 ska kunna vidta de åtgärder kunden begärt innan eller efter det att avtal träffats, i administrativt syfte samt för att St1 ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter. Behandlingen sker likaledes för att St1 ska kunna förhindra och utreda obehöriga köp eller transaktioner, lämna information om pris- eller villkorsändringar och omfattar även anteckningar av frågor och klagomål. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för St1s marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, riskhantering och statistik.

Om inte s.k. reklamspärr begärts kan St1 komma att använda personuppgifterna för marknadsföringsändamål, till exempel personliga och anpassade erbjudanden avseende produkter och tjänster baserat på kundens adressuppgifter eller inköpsmönster. Vid marknadsföring kan St1 även komma att kontakta kund via e-post, telefonsamtal eller sms.

För de ändamål som nämns ovan kan personuppgifter komma att lämnas ut till bolag inom St1 koncernen samt samarbetspartners (i Sverige och utomlands med iakttagande av personuppgiftslagens restriktioner). I vissa fall är St1 skyldig att lämna ut registrerade personuppgifter till myndigheter, exempelvis Skatteverket.

St1 vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhet som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som står St1 till buds.

St1 bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs för sitt ändamål raderas de. Detta gäller till exempel när ett avtalsförhållande har upphört och samtliga mellanhavanden slutreglerats. Uppgifter kan dock i vissa speciella fall behöva sparas även därefter, till exempel för statistik, garantiförpliktelser eller bokföringsändamål.

Om du vill veta vilka uppgifter St1 behandlar om dig, äger du rätt att begära ut ett registerutdrag. Av registerutdraget framgår vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Du kan även begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande lagstiftning. Om du önskar att dina personuppgifter inte används för marknadsföringsåtgärder, kan du även begära s.k. reklamspärr.

En begäran om att St1 skall vidta någon av ovan åtgärder skall ske skriftligen och tillställas St1 via e-post kundservice@st1.se eller på följande adress: St1 Sverige AB, Personuppgiftsansvarig, Box 1029, 172 21 Sundbyberg.

I syfte att säkerställa att du är behörig att begära önskad åtgärd, måste din begäran åtföljas av en kopia på din identifikationshandling. St1 äger härvid rätt att begära ytterligare identifieringsåtgärder från dig, om så erfordras för säker identifiering.  

Lagring av cookies

Den här webbplatsen sätter tillfälliga webbkakor (cookies) när du använder vissa tjänster. Dessa kakor behövs för att dessa tjänster ska fungera. När du stänger ner webbläsaren kommer all information att raderas.

Upphovsrätt

Genom att gå in på www.st1.se godkänner du att webbsidan såväl som innehållet (inklusive disponering, varumärken med mera) till fullo ägs av St1 och att St1 förbehåller sig alla rättigheter i detta avseende. Du har rätt att utnyttja och distribuera (sprida) mindre utdrag från www.st1.se genom att skapa länkar som pekar hit eller via Internets söktjänster. Varje annat nyttjande, reproduktion, översättning, tillpassning eller andra former av ändring, distribution eller arkivering kan bara ske efter skriftligt godkännande från St1.
St1 påtar sig inget ansvar för andra webbplatser eller material på dessa som länkat till www.st1.se eller för webbplatser som du får tillgång till genom länkar på www.st1.se.

Ändringar

Från tid till annan kan denna policy komma att ändras. Här på www.st1.se finns alltid den senast uppdaterade versionen.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på kundservice@st1.se.

 

arrow-left
Hej, vill du ställa en fråga? Öppen chatt