St1:s allmänna villkor för mobilapplikationen för konsumenter

1.    Mobilapplikationen för konsumenter och tillämpningsområde av de allmänna villkoren
Dessa allmänna villkor (nedan “villkor”) tillämpas på användningen av mobilapplikationen för konsumenter (nedan “appen”) som installerats på kundens (nedan “kunden”) mobila enhet. 
Appen är en av St1 Nordic Oy och företag inom St1-koncernen (alla nedan “St1”) till sina kunder tillhandahållen applikation, som erbjuder förmåner och tjänster som anknyter till kundförhållandet. 
Via appen får kunden information om förmåner och erbjudanden som St1 erbjuder t.ex. som en del av sina kundlojalitetsprogram. Kunden kan också utnyttja tjänster (nedan “tjänster”) som mobiltankning för betalningsöverföring och betalningsmedel. 

2.    Registrering och godkännande av villkoren
För att kunna utnyttja funktionerna i appen och börja använda dess tjänster bör kunden registrera ett konto för appen (nedan “konto”) samt verifiera sin e-postadress. Kunden förbinder sig att uppge korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter under registreringsprocessen samt att uppdatera uppgifterna i syfte att hålla dem korrekta, aktuella och fullständiga.

Genom att registrera sig för appen förbinder sig kunden att följa dessa villkor och bekräftar samtidigt att hen har läst, förstått och godkänt dessa villkor. Dessa villkor utgör ett bindande avtal om tjänsterna mellan kunden och St1. Genom att godkänna dessa villkor förbinder sig kunden att till fullo ansvara för alla åtgärder som gjorts via kundens konto i appen. Kunden ansvarar också för alla betaltransaktioner och övriga åtaganden som gjorts i appen. 

Vissa tjänstefunktioner, såsom direktmarknadsföring förutsätter att kunden är minst 16 år gammal. 

3.    Tjänsteleverantör
Tjänsterna tillhandahålls av St1 Nordic Oy och företag inom St1-koncernen (nedan “tjänsteleverantörer”). St1 Nordic Oy – PB 68, 00521 Helsingfors, Finland, telefonnummer + 358 10 557 11. St1 förbehåller sig rätten att lägga till egna tjänster, eller tjänster producerade av tredje part, i appen.

Kontaktuppgifter för kundtjänsten är:
I Sverige: +46 (0)771 369 369 Må-Fr 8-17, kundservice@st1.se
I Finland: +358 800 131 031 Må-Fr 8-18, asiakaspalvelu@st1.fi 
I Norge : +47 22 66 50 50 Må-Fr 8-16, info@st1.no 
Kundtjänsten är stängd på allmänna helgdagar.

4.    Övriga villkor som tillämpas på appen
Förutom ett godkännande av dessa villkor kan användning av vissa tjänster eller funktioner förutsätta en separat registrering eller övriga åtgärder, såsom ett godkännande av villkoren för St1:s eventuella lojalitetsprogram eller ett eventuellt lojalitetsprogram som tillhandahålls av en tredje part. 

Kunden bör dessutom beakta villkor som ställts av teleoperatörer, tillverkare av mobila enheter samt andra tredje parter, emedan dessa villkor kan vara en förutsättning för att kunna använda appen och dess tjänster. 

5.    Betalning och förhandsauktorisering 
Betalningen utförs med kreditkort eller debitkort via Nets betallösning i appen. St1 kan kräva betalning av varan/tjänsten innan den levereras till kunden. Då kunden använder ett kreditkort eller ett debitkort för sin betalning, kan St1 i samband med köpet, för vissa funktioner, reservera eller förhandsauktorisera ett belopp på kortet för att säkra köpesumman. Ytterligare information om bl.a. gällande praxis för mobila betalningar via appen finns att få i FAQ-sektionen på vår webbsida.

Kunden bör ha BankID eller en av kundens bank tillhandahållen mobilapplikation på samma mobila enhet som används för köpet. Vidare bör kunden vara ägare till det kort som anslutits till appen för att kunna auktorisera betalningen (via BankID eller en av kundens bank tillhandahållen mobilapplikation).  
Kundens kort debiteras med det verkliga transaktionsbeloppet samma dag som varan levereras eller tjänsten används. Förhandsauktoriseringen som säkrar köpesumman nollas då betalkortet debiterats med det verkliga transaktionsbeloppet. Kortbetalningen  handhas av Nets.

På marknader där St1 tillhandahåller laddning för elbilar (electric vehicle charging, EVC) och handelsinitierade transaktioner (merchant-initiated transaction, MIT) som en tjänst, anses det att kunden har gett sitt samtycke till MIT-transaktioner och till att handlaren samlar in månatliga betalningar baserat på laddat belopp när kunden börjar använda de angivna tjänsterna. En MIT-transaktion avser varje kortbetalningstransaktion där beloppet på kundens betalningsmetod initieras av handlaren utan kundens direkta interaktion vid tidpunkten för transaktionen. Denna process bygger på ett tidigare avtal som gjordes under en initial transaktion som initierades av kunden (customer-initiated transaction, CIT) där kunden har givit handlaren godkännande att göra framtida debiteringar under specifika förutsättningar. 

6.    Ansvar för appen och dess innehåll
Tjänsteleverantörerna till appen förbehåller sig rätten att göra ändringar i appen samt att helt eller delvis stänga ner den av motiverade skäl. Tjänsteleverantörerna ansvarar för tjänsterna i appen i enlighet med villkoren för den aktuella tjänsten. Störningar eller avbrott i nätverksanslutningen kan påverka informationens uppdatering och innehåll samt dess synlighet i appen. Tjänsteleverantörerna ansvarar inte för skada som orsakas av tjänst som tillhandahålls av annan tjänsteleverantör, och inte för att en tjänst som tillhandahålls av en annan tjänsteleverantör är tillgänglig utan avbrott.
 
Tjänsteleverantörerna ansvarar inte för tjänster eller produkter på andra tjänsteleverantörers nätsidor eller övriga tjänster, som kan nås via länkar i appen, inte heller för marknadsföring eller annan information som gäller dessa.  För marknadsföring och reklam i appen ansvarar den operatör som marknadsför eller gör reklam för den aktuella produkten eller tjänsten.

7.    Utveckling av tjänster
Appen utvecklas med stöd av information om dess användning. Informationen om dess användning kan även användas för direktmarknadsföring eller för att kundanpassa och utveckla innehållet i appen.

8.    Behandling av personuppgifter
St1 behandlar personuppgifter som kunden uppgett i appen i enlighet med gällande och tillämpliga lagar och bestämmelser så att erforderliga krav tillmötesgås. St1 kan behandla personuppgifter för följande ändamål: utveckling av tjänsterna, hantering av kundförhållandet och marknadsföring.

E-direktmarknadsföring kräver ett på förhand inhämtat samtycke av kunden. Kunden har rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter i e-direktmarknadsföringssyfte. 

Tjänsteleverantörerna behandlar personuppgifter och inhämtade uppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) (GDPR) samt tillämpliga nationella lagar och föreskrifter samt övriga bestämmelser om skydd av individer.  Personuppgifter som inhämtats i appen behandlas på samma sätt som kunduppgifter (St1 Nordic Oy). 

Tillgång till kundens lokaliseringsdata är en förutsättning för att kunden skall kunna utnyttja vissa funktioner: Närliggande tjänsteleverantörer i samband med Tjänster visas i appen. Användningen av lokaliseringsdata kräver samtycke av kunden och kunden kan själv aktivera och stänga av användningen av lokaliseringsdata. 

Du kan läsa mer om dina rättigheter som kund gällande behandling av personuppgifter i St1:s dataskyddspolicy:
-    St1 Sverige AB: https://www.st1.se/integritetspolicy 
-    St1 Oy (Finland): https://www.st1.fi/tietosuoja
-    St1 Norge AS: https://www.st1.no/kontakt-oss/personvernerlaering

Vid meningsskiljaktighet som gäller behandling av personuppgifter kan kunden kontakta St1:s dataskyddsombud på dataprivacy@st1.fi.  Tillsynsmyndighet för St1 är Dataombudsmannen i Finland, som kan kontaktas via e-post tietosuoja@om.fi eller per telefon +358 (0) 29 566 6700. Skulle kunden anse att behandlingen av hens personuppgifter står i strid med GDPR, kan kunden även göra en anmälan till den nationella dataskyddsmyndigheten:

-    I Sverige är tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Kontaktuppgifter: Kontakta oss (imy.se)

-    I Finland är tillsynsmyndighet Dataombudsmannens byrå. Kontaktuppgifter: Dataombudsmannens byrå (tietosuoja.fi)

-    I Norge är tillsynsmyndighet Datatilsynet. Kontaktuppgifter: Datatilsynet.no

9.    Datasäkerhet och säkerhetsanvisningar
Kunden godkänner att tjänsterna i appen, efter registrering och inloggning i appen, är tillgängliga utan ny inloggning, om inte kunden själv loggar ut från appen. Kunden bör förvara den mobila enhet, där hen är inloggad på appen, omsorgsfullt.  

10.    Immateriella rättigheter
Immateriella rättigheter (inbegripande men inte begränsade till varumärken, domännamn, upphovsrätt och patent) förknippade med tjänster i appen och allt material och data dessa tjänster innehåller, tillhör St1 och dess koncernbolag samt/eller eventuella tredje parter. 

St1 beviljar kunden begränsad användningsrätt till tjänsterna. Icke-auktoriserad delning, kopiering, återgivning eller distribution av tjänsterna och/eller material och data, som tjänsterna innehåller, är strängt förbjuden.

11.    Uppdateringar och ändringar av dessa villkor 
St1 förbehåller sig rätten att emellanåt uppdatera och ändra dessa villkor för appen. 

Om ändringar av dessa villkor väsentligt inverkar på kundens rättigheter eller skyldigheter, bör St1 meddela kunden om ändringarna, antingen genom att skicka ett mejl till e-postadressen som anslutits till kundens konto eller genom att visa ett popup-fönster eller annat meddelande i appen.

Om inte annat meddelas, träder de uppdaterade och ändrade villkoren i kraft omedelbart. Kunden anses ha godkänt uppdateringarna eller ändringarna då hen, efter att ha fått meddelande om dessa av St1, fortsätter att använda appen. Om kunden vägrar godkänna de uppdaterade eller ändrade villkoren bör hen upphöra med användningen av appen.

12.    Garantier
Material, data och information i tjänsterna tillhandahålls, i den utsträckning som det är tillåtet enligt lag, “i befintligt skick” och utan någon typ av direkt eller indirekt garanti, vilket bland annat inbegriper godtagbar kvalitet, kränkning av immaterialrättigheter och lämplighet för ett visst ändamål. Då tjänsterna innehåller länkar till en tredje parts webbsida, är dessa länkar enbart avsedda för kunder som använder appen. St1 ansvarar inte för innehållet eller riktigheten av material, data och information på dessa webbsidor.

13.    Ansvarsbegränsning
St1 ansvarar inte för skador, förluster eller kostnader som förorsakas av användningen av appen eller tjänsterna eller för att appen eller tjänsterna inte kan användas, i den utsträckning som det är tillåtet enligt lag, vilket inbegriper men är inte begränsat till indirekta skador och följdskador, förluster eller kostnader, såsom förlorad inkomst, förlorad vinst, avbrott i affärsverksamheten eller förlust av data eller information.

14.    Force Majeure
St1 ansvarar inte för skador som orsakas av force majeure. Med force majeure avses omständigheter som St1 inte kunde ha förutsett vid den tidpunkt då kunden godkände dessa villkor och som ligger utanför St1:s kontroll. Sådana omständigheter inbegriper till exempel naturkatastrofer, bränder, översvämningar, avbrott i betalningstrafiken, exceptionella väderförhållanden, skador på utrustning eller liknande skador orsakade av en utomstående part, en föreskrift eller ett beslut som meddelats av myndigheter.

15.    Skyldighet att ersätta skada
Kunden är skyldig att hålla tjänsteleverantörerna skadeslösa för omedelbara skador som orsakats av användning i strid med dessa villkor eller gällande och tillämplig lag. Tjänsteleverantörernas ansvar är begränsat till det maximala ansvaret enligt tvingande lagstiftning.

16.     Rättsskyddsmedel
Om kunden anser att St1 handlat i strid med dessa villkor, skall kunden i första hand kontakta det St1-företag som kunden anser ha brutit mot villkoren. Klagomålen bör göras skriftligt och skickas till kundtjänstens e-postadress (se punkt 3 i dessa villkor). 

Om meningsskiljaktigheten inte kan lösas genom förhandlingar mellan kunden och St1, kan kunden hänskjuta ärendet till:

I Sverige: Allmänna Reklamationsnämnden (ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige eller via deras webbadress www.arn.se))

I Finland: Konsumenttvistenämnden (Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, Finland eller via e-post kril@oikeus.fi eller via deras webbadress www.kuluttajariita.fi. Innan kunden hänskjuter ärendet till konsumenttvistenämnden, bör hen kontakta konsumentverket på www.kkv.fi/sv/konsumentarenden/.

I Norge: Forbrukerrådet /Forbrukerrådet, Postboks 463, Sentrum 0105 Oslo, Norge eller via e-post post@forbrukerradet@no eller via deras webbadress www.forbrukerradet.no.


17.    Tillämplig lag och lösandet av tvister
I Sverige:
Dessa villkor regleras och tolkas i enlighet med svensk lag, undantaget lagvalsbestämmelserna. 

Om meningsskiljaktighet inte kan lösas genom förhandling, skall tvisten i första hand avgöras av Stockholms tingsrätt, eller om kunden så yrkar, i en domstol inom den domkrets där kunden har sitt hemvist eller är varaktigt bosatt. 

I Finland:
Dessa villkor regleras och tolkas i enlighet med finsk lag, undantaget lagvalsbestämmelserna. 

Om meningsskiljaktighet inte kan lösas genom förhandling, skall tvisten i första hand avgöras av Helsingfors tingsrätt, eller om kunden så yrkar, i en domstol inom den domkrets där kunden har sitt hemvist eller är varaktigt bosatt. 

I Norge:
Dessa villkor regleras och tolkas i enlighet med norsk lag, undantaget lagvalsbestämmelserna. 

Om meningsskiljaktighet inte kan lösas genom förhandling, skall tvisten i första hand avgöras av Oslo tingsrätt, eller om kunden så yrkar, i en domstol inom den domkrets där kunden har sitt hemvist eller är varaktigt bosatt. 

Dessa villkor har uppgjorts på engelska och översatts till andra språk. Om språkversionerna kan tolkas olika ges den engelskspråkiga versionen företräde.

St1:s allmänna villkor för mobilapplikationen för konsumenter är senast uppdaterade 1.11.2023.