St1:s allmänna villkor för webbportaler för företagskunder

 1. Webbportal för företagskunder och tillämpningsområde av de allmänna villkoren

Dessa allmänna villkor (nedan “villkor”) tillämpas på användningen av webbportalen för företagskunder (nedan “portal”) som används av företagskunder (nedan “företagskund”). Med företagskunder avses St1:s företagskunder som har ingått avtal med St1 i enlighet med dessa allmänna villkor. Med användare (nedan “användare”) avses både en företagskund samt en användare av portalen som har rätt att använda tjänsten på företagets vägnar. Ett godkännande av dessa villkor är en förutsättning för användning av portalen. Genom att använda portalens tjänster och funktioner intygar användaren att hen läst, förstått och godkänt dessa villkor.

Genom att använda tjänsten intygar användaren att hen har rätt att på företagets vägnar ingå bindande avtal, såsom beställningar och andra handlingar som portalen möjliggör. Företagskunden samtycker till att till fullo ansvara för de handlingar och åtaganden som gjorts via portalen under en användaridentitet som tilldelas företagskunden.    

Portalen är en av St1 Nordic Oy och företag inom St1-koncernen (alla nedan “St1”) till sina företagskunder tillhandahållen portal, som erbjuder förmåner och tjänster som anknyter till kundförhållandet.

Via portalen kan användaren utnyttja tjänster såsom hantering av fakturor, beställning av betalkort, beställning av bränsle samt övriga eventuella tjänster (nedan “tjänster”) som St1 tillhandahåller.

 1. Registrering och godkännande av villkoren

För att kunna utnyttja funktionerna i portalen och börja använda dess tjänster bör användaren registrera sig i portalen och grunda ett konto (nedan “konto”) samt verifiera sin e-postadress. Användaren förbinder sig att uppge korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter under registreringsprocessen samt att uppdatera uppgifterna i syfte att hålla dem korrekta, aktuella och fullständiga.

Genom att registrera sig i portalen förbinder sig användaren att följa dessa villkor och bekräftar samtidigt att hen har läst, förstått och godkänt dessa villkor. Dessa villkor utgör ett bindande avtal om tjänsterna mellan företagskunden och St1. Genom att godkänna dessa villkor förbinder sig användaren att till fullo ansvara för alla åtgärder som gjorts via företagskundens konto i portalen. Användaren ansvarar också för alla beställningar och övriga åtaganden som gjorts i portalen.

 1. Tjänsteleverantör

Tjänsterna tillhandahålls av St1 Nordic Oy och företag inom St1-koncernen (nedan “tjänsteleverantörer”). St1 Nordic Oy – PB 68, 00521 Helsingfors, Finland, telefonnummer + 358 10 557 11. St1 förbehåller sig rätten att lägga till egna tjänster, eller tjänster producerade av tredje part, i portalen.

Kontaktuppgifter för kundtjänsten är:

I Sverige: +46 (0)771 369 369 Må-Fr 8-17, kundservice@st1.se
I Finland: +358 800 131 031 Må-Fr 8-18, asiakaspalvelu@st1.fi
I Norge : +47 22 66 50 50 Må-Fr 8-16, info@st1.no

Kundtjänsten är stängd på allmänna helgdagar.

 1. Övriga villkor som tillämpas på portalen

Förutom ett godkännande av dessa villkor kan användning av vissa tjänster eller funktioner förutsätta en separat registrering eller övriga åtgärder, såsom ett godkännande av villkoren för St1:s eventuella lojalitetsprogram eller ett eventuellt lojalitetsprogram som tillhandahålls av en tredje part.

 1. Ansvar för portalen och dess innehåll

Tjänsteleverantörerna till portalen förbehåller sig rätten att göra ändringar i portalen samt att helt eller delvis stänga ner den av motiverade skäl. Tjänsteleverantörerna ansvarar för tjänsterna i portalen i enlighet med villkoren för den aktuella tjänsten. Störningar eller avbrott i nätverksanslutningen kan påverka informationens uppdatering och innehåll samt dess synlighet i portalen. Tjänsteleverantörerna ansvarar inte för skada som orsakas av tjänst som tillhandahålls av annan tjänsteleverantör, och inte för att en tjänst som tillhandahålls av en annan tjänsteleverantör är tillgänglig utan avbrott.

Tjänsteleverantörerna ansvarar inte för tjänster eller produkter på andra tjänsteleverantörers nätsidor eller övriga tjänster, som kan nås via länkar i portalen, inte heller för marknadsföring eller annan information som gäller dessa.  För marknadsföring och reklam i portalen ansvarar den operatör som marknadsför eller gör reklam för den aktuella produkten eller tjänsten.

 1. Utveckling av tjänster

Portalen utvecklas med stöd av information om dess användning. Informationen om dess användning kan även användas för direktmarknadsföring eller för att kundanpassa och utveckla innehållet i portalen.

 1. Behandling av personuppgifter

St1 behandlar personuppgifter som användaren uppgett i portalen i enlighet med gällande och tillämpliga lagar och bestämmelser så att erforderliga krav tillmötesgås. St1 kan behandla personuppgifter för följande ändamål: utveckling av tjänsterna, hantering av kundförhållandet och marknadsföring.

Genom att använda portalen godkänner användaren att St1 kan skicka e-direktmarknadsföring såsom erbjudanden och information om tjänsterna. Användaren har rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter i e-direktmarknadsföringssyfte.

Tjänsteleverantörerna behandlar personuppgifter och inhämtade uppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) (GDPR) samt tillämpliga nationella lagar och föreskrifter samt övriga bestämmelser om skydd av individer.  Personuppgifter som inhämtats i portalen behandlas på samma sätt som kunduppgifter (St1 Nordic Oy).

Läs mer om användarens rättigheter gällande behandling av personuppgifter i St1:s dataskyddspolicy:

Vid meningsskiljaktighet som gäller behandling av personuppgifter kan användaren kontakta St1:s dataskyddsombud på dataprivacy@st1.fi. Skulle användaren anse att behandlingen av hens personuppgifter står i strid med GDPR, kan hen även göra en anmälan till den nationella dataskyddsmyndigheten:

 

 1. Datasäkerhet och säkerhetsanvisningar

Användaren godkänner att tjänsterna i portalen, efter registrering och inloggning i portalen, är tillgängliga tills användaren loggar ut från portalen. Användaren bör förvara den enhet, där hen är inloggad på portalen, omsorgsfullt. 

Användaren ansvarar för allt bruk av portalens tjänster. Enligt dessa villkor är företagskunden och användaren skyldiga att göra en anmälan till St1 om rättigheter med tillgång till företagskundens information skall inaktiveras. Företagskunden och/eller användaren är skyldiga att utan dröjsmål göra en anmälan om användaren eller företagskunden har använt portalen utan behörigt tillstånd eller om användarrättigheterna i övrigt använts utan tillstånd. Inaktivering av användarnamn samt övriga anmälningar kan göras till St1:s kundtjänst eller direkt i portalen.

 St1 förbehåller sig rätten att lägga till egna tjänster, eller tjänster producerade av tredje part, i portalen. Genom att använda portalen godkänner användaren att St1 kan skicka e-direktmarknadsföring såsom erbjudanden och information om tjänsterna via portalen. Användaren kan även få information om St1:s förmåner och erbjudanden, som kan ha anslutning till St1:s lojalitetsprogram.

 1. Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter (inbegripande men inte begränsade till varumärken, domännamn, upphovsrätt och patent) förknippade med tjänster i portalen och allt material och data dessa tjänster innehåller, tillhör St1 och dess koncernbolag samt/eller eventuella tredje parter.

St1 beviljar användaren begränsad användningsrätt till tjänsterna. Icke-auktoriserad delning, kopiering, återgivning eller distribution av tjänsterna och/eller tjänsteinnehåll, är strängt förbjuden.

Portalen samt allt dess innehåll omfattas av tjänsteleverantörens immateriella rättigheter och är konfidentiell information. Obehörig kopiering eller distribution av tjänsterna och det material de innehåller är förbjuden. Alla immateriella rättigheter (varumärken, domännamn, upphovsrätt och eventuella patent, etc.) i portalen ägs av St1.

Genom att godkänna dessa villkor, samtycker företagskunden och/eller användaren till att inte kopiera innehållet i Portalen. Innehållet som kan laddas ner från portalen är enkom avsett för bruk av företagskunden och/eller dess användare och får inte överlåtas eller tillkännages tredje part.

 1. Uppdateringar och ändringar av dessa villkor

St1 förbehåller sig rätten att emellanåt uppdatera och ändra dessa villkor för portalen.

Om ändringar av dessa villkor väsentligt inverkar på användarens rättigheter eller skyldigheter, kan St1 meddela användaren om ändringarna, antingen genom att skicka ett mejl till e-postadressen som anslutits till användarens konto eller genom att visa ett popup-fönster eller annat meddelande i portalen.

Om inte annat meddelas, träder de uppdaterade och ändrade villkoren i kraft omedelbart. Användaren anses ha godkänt uppdateringarna eller ändringarna då hen, efter att ha fått meddelande om dessa av St1, fortsätter att använda portalen. Om användaren vägrar godkänna de uppdaterade eller ändrade villkoren bör hen upphöra med användningen av portalen.

 1. Garantier

Material, data och information i tjänsterna tillhandahålls, i den utsträckning som det är tillåtet enligt lag, “i befintligt skick” och utan någon typ av direkt eller indirekt garanti, vilket bland annat inbegriper godtagbar kvalitet, kränkning av immaterialrättigheter och lämplighet för ett visst ändamål. Då tjänsterna innehåller länkar till en tredje parts webbsida, är dessa länkar enbart avsedda för användare av portalen. St1 ansvarar inte för innehållet eller riktigheten av material, data och information på dessa webbsidor

 1. Ansvarsbegränsning

St1 ansvarar inte för skador, förluster eller kostnader som förorsakas av användningen av portalen eller tjänsterna eller för att portalen eller tjänsterna inte kan användas, i den utsträckning som det är tillåtet enligt lag, vilket inbegriper men är inte begränsat till indirekta skador och följdskador, förluster eller kostnader, såsom förlorad inkomst, förlorad vinst, avbrott i affärsverksamheten eller förlust av data eller information.

 1. Force Majeure

St1 ansvarar inte för skador som orsakas av force majeure. Med force majeure avses omständigheter som St1 inte kunde ha förutsett vid den tidpunkt då användaren godkände dessa villkor och som ligger utanför St1:s kontroll. Sådana omständigheter inbegriper till exempel naturkatastrofer, bränder, översvämningar, avbrott i betalningstrafiken, exceptionella väderförhållanden, skador på utrustning eller liknande skador orsakade av en utomstående part, en föreskrift eller ett beslut som meddelats av myndigheter.

 1. Skyldighet att ersätta skada

Användaren är skyldig att hålla tjänsteleverantörerna skadeslösa för direkta skador som orsakats av användning i strid med dessa villkor eller gällande och tillämplig lag. Tjänsteleverantörernas ansvar är begränsat till det maximala ansvaret enligt tvingande lagstiftning.

 1. Rättsskyddsmedel

Om företagskunden anser att St1 handlat i strid med dessa villkor, uppmanas användaren kontakta det St1-företag som företagskunden anser ha brutit mot villkoren. Klagomålen bör göras skriftligt och skickas till kundtjänstens e-postadress (se punkt 3 i dessa villkor).

 1. Tillämplig lag och lösandet av tvister

I Sverige: Dessa villkor regleras och tolkas i enlighet med svensk lag, undantaget lagvalsbestämmelserna.
Om meningsskiljaktighet inte kan lösas genom förhandling, skall tvisten i första hand avgöras av Stockholms tingsrätt.

I Finland: Dessa villkor regleras och tolkas i enlighet med finsk lag, undantaget lagvalsbestämmelserna.
Om meningsskiljaktighet inte kan lösas genom förhandling, skall tvisten i första hand avgöras av Helsingfors tingsrätt.

I Norge: Dessa villkor regleras och tolkas i enlighet med norsk lag, undantaget lagvalsbestämmelserna.
Om meningsskiljaktighet inte kan lösas genom förhandling, skall tvisten i första hand avgöras av Oslo tingrett.

Dessa villkor har uppgjorts på engelska och översatts till andra språk. Om språkversionerna kan tolkas olika ges den engelskspråkiga versionen företräde.

 

St1:s allmänna villkor för webbportaler för företagskunder är senast uppdaterade 1.6.2024.