Shift beskogningsprojekt i Kenya

Projektbeskrivning

Kenya Forest Project har utvecklats av The International Small Group and Tree Planting Program (TIST).  Ett program som syftar till att motverka klimatförändringar genom att stötta och utbilda mindre lokala grupper av självförsörjande bönder. Programmet har som mål att hjälpa bönderna med teknik, utbildning och service som ska motverka effekter av avskogning, torka, osäkerhet kring livsmedelsförsörjning samt fattigdom.

De bönder som samarbetar med TIST äger själva marken, träden som planteras, frukten som odlas, foder, nötter och eventuellt bränsle som blir en effekt av detta projekt. De erhåller ersättning för kostnader i samband med plantering och vård av skog, samt en andel av nettointäkterna från omsättningen. TIST tillhandahåller utbildning i hållbar utveckling och regenerativt jordbruk, och hjälper bönder att bygga upp sin motståndskraft mot klimatförändringar.

Beskogningsprojektet i Kenya startade 2004 och inkluderar för närvarande 5 168 smågrupper, totalt 76 319 aktiva TIST-medlemmar. Övriga intressenter och partners är National Environmental Management Authority (NEMA), lokala samhällsgrupper, myndighetsrepresentanter, icke-statliga organisationer och representanter för den lokala kyrkan.

Merparten av projektet genomförs i centrala Rift Valley samt de östra provinserna med fokus på Meru och Nanyuki. Projektet omfattar 19 073 projektområden över 9 806 hektar av mestadels nedgången mark. Närliggande skyddade skogar omfattas även i anslutning till projektområdet.,

 

Kolinfångning och biologisk mångfald

Hittills har Kenya-projektet totalt uppnått en nettoutsläppsminskning på 1 108 743 tCO2e, genom att plantera mer än 3,2 miljoner träd. Detta projekt och kolinfångning är lagligt skyddat i 30 år.

För att främja biologisk mångfald har 411 068 inhemska träd samt 22 017 Meru-ekar planterats. Projektet har också för avsikt att förbättra förutsättningarna för vilda djur, genom att skapa korridorer mellan områden med högt bevarandevärde hjälper man djurbestånd att röra sig mellan olika områden på ett enkelt sätt.

Socioekonomiska fördelar och kapacitetsutveckling

Kenyaprojektet har hittills bidragit till att 35 776 bönder fått förbättrade sysselsättningsmöjligheter och inkomstgenererande aktiviteter så som exempelvis odling av frukt och nötter, animaliska produkter, förbättrade skördar, kompost och gödsel, honung och bin samt plantor för odling.

TIST har stöttat lokalt med utbildning inom regenerativt jordbruk, växtförädling, skogsplantage- och skötseltekniker, hälsoämnen, klimatförändringar, biologisk mångfald, bränsleeffektiva kaminer, övervakning och rapportering, TIST-datahantering och kvinnors utveckling genom en ökad representation inom sysselsättning, ledarskap och generell representation.

Verra certifiering

Verra är ett tredjepartscertifieringsorgan som verifierar projekt och utfärdar krediter, våra projekt och krediter är listade i Verra-registret. Verras register är öppet och transparent för alla som vill söka efter dessa, vilket ger alla intressenter full insyn så att risken för dubbel bokföring av krediter minimeras. När krediter har avslutats i Verra-registret kan de inte användas igen.

Map showing the shift project placement in Kenya

Beskogningsprojekt i Kenya

Projektet i korthet

  • Beskogningsprojektet i Kenya är av typen Verified Carbon Standard (VCS), Climate, Community and Biodiversity (CCB) som utvecklats av ”The International Small Group and Tree Planting Program” (TIST) i Kenya. Ett program som syftar till att motverka klimatförändringar med verksamhet i Uganda, Kenya, Indien och Tanzania.
  • Projektet har hittills bidragit till borttagande av 1 108 743 tCO2e kol från atmosfären och har en krediteringsperiod på 30 år (2004–2033).
  • Projektet tillhandahåller utbildning i hållbar utveckling som hjälper lokalsamhällen till egen kapacitetsuppbyggnad och förbättrar människors välbefinnande.
  • Förutom olika inkomstgenererande aktiviteter från projektet får även lokalsamhället ta del av nettointäkter från försäljning av kolkrediter
  • TIST-medlemmar blir också utbildade inom regenerativt jordbruk i syfte att bygga upp motståndskraft mot klimatförändringar.
  • Projektet har planterat 160 olika arter hittills, inklusive inhemska och hotade trädarter.
  • Projektet bidrar specifikt till 7 av FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG): 1, 3, 5, 6, 7, 13, och 15.

xxx