Om gasledningar

Gasledningar (biogas/naturgas)

Lågtrycksledningar består i huvudsak av PE-material, och högtrycksledningar består av stål. Till gasledningar räknas också tillhörande anordningar såsom ventiler, katodskydd och markeringsstolpar. Invid ledningarna förläggs ofta spår- och signalkablar. Gasledningarna är normalt märkta med markeringsband, utom där jordraket eller styrd borrning använts vid ledningsförläggningen.

Allmänna grävbestämmelser

Dessa bestämmelser är ett komplement till gällande lagar och gäller för alla som utför grävarbete nära St1 Sverige ABs (nedan St1) ledningar. St1s ledningar är lågtrycksledningar, det vill säga ledningar med ett gastryck på högst 4 bar, samt högtrycksledningar av stål i mark med drifttryck över 4 bar (i huvudsak inom privata fastigheter, såsom på bensinstationer och inom bussdepåer). Dessa bestämmelser avser markarbeten invid markförlagd gasledning. Med ”invid” avses arbeten inom 2 meter från lågtrycksledningen samt inom 6 meter från högtrycksledningen.

Förläggningsdjup

Gasledningar är placerade med ett djup av cirka 0,6 meter eller mer. Det kan förekomma avvikelser i djupet. Därför måste stor försiktighet råda när grävning sker i närheten av gasledningarna och St1 skall alltid kontaktas för samordning och rådgivning före arbetenas påbörjande.

Före arbetet

Innan arbete under marknivå påbörjas ska uppgifter begäras om gasledningarnas läge från ledningskollen.se senast fyra dagar i förväg. Beställning görs lämpligast med markering på karta av det område där läge för våra ledningar önskas. St1s ledningsinformation överlämnar sedan i första hand lägesinformationen i form av kartunderlag. Vid oklarheter, se rubrik Utsättning nedan.

Utsättning

Innan markarbete får påbörjas ansvarar det grävande företaget eller dennes beställare för att:

  • lägesutsättning sker av gasledningar inom eller invid arbetsområdet, enligt beställt underlag, med markeringsfärg eller pinnar
  • vid oklarhet eller motstridande uppgifter kontakta kundservice 0771 155 050
  • fysisk utsättning sker inom fem arbetsdagar efter beställning enligt ovan

Vid de fall St1 anser att det föreligger oklarhet eller svårighet att sätta ut aktuella gasledningar enligt beställt underlag, utför St1 utsättning kostnadsfritt.

Vid behov av återutsättning debiteras dock beställaren enligt självkostnadsprincipen. Vid de fall det grävande företaget, eller dennes beställare, begär utsättning (utan att St1 anser att oklarheter eller svårighet föreligger) debiteras beställaren självkostnadspris.

Vid grävning

Vid grävning intill St1s ledningar gäller nedanstående villkor.

1. Maskingrävning

Maskingrävning får inte ske närmare gasledningen än 0,4 meter. Används tandad skopa är avståndet 0,6 meter. Gasledningens läge ska kontinuerligt lokaliseras med sticksond, alternativt via handgrävning, under schaktningsarbetet. Gasledningen ska schaktas fram med hjälp av handschakt de ”sista” 0,4 metrarna.
Var uppmärksam på att tryckanborrsadlar ofta är monterade på gasrörets ovansida och därmed kan sticka upp 0,2 meter över gasledningens hjässa.

2. Horisontell tryckning

Horisontell tryckning alternativt styrd jordborrning mot korsande gasledning får endast ske om gasledningens läge (höjd) har klarställts genom friläggning och minst 1 meters höjdskillnad kan erhållas.
Om höjden på gasledningen är känd (koordinatinmätt) får styrd borrning utföras utan friläggning om minst 2 meters höjdskillnad kan erhållas. Tryckning parallellt med gasledning får inte ske närmre än 5 meter. Styrd borrning parallellt med gasledning får inte ske närmre än 2 meter.

3. Vertikal tryckning

Vertikal borrning, neddrivning av rör eller liknande får inte ske närmare än 2 meter från gasledningen utan att gasledningen friläggs innan arbetet påbörjas.

4. Friläggning

Friläggning av gasledningar ska ske vid:

  • vertikal och horisontell jordborrning, spontning, neddrivning av rör och liknande (se rubrik Horisontell tryckning och Vertikal tryckning ovan)
  • markarbeten som korsar gasledningar (se rubrik Horisontell tryckning ovan)
  • borttagning av träd, stubbar och trädrötter där felaktig arbetsmetod kan orsaka skada på gasledningen

All grävning 0,4 meter från frilagda ledningar ska ske för hand och med stor försiktighet. Frilagd gasledning ska skyddas med spräng- eller isolermatta, alternativt skyddsrör när arbetsplatsen lämnas obemannad. Eventuellt kan även komplettering erfordras genom påkörningsskydd, stängsel med mera enligt St1s anvisning.

Vid tillfällig uppallning / upphängning ska centrumavståndet mellan uppallning / upphängning inte överstiga 1,5 meter. Vid friläggning av stålledningar ska St1 alltid kontaktas för besiktning av ledningarna. St1 ska alltid kontaktas på telefon 0771 155 050 för beslut om ledningarna får underpackas, hängas upp eller om ledningarna ska läggas om.

5. Parallellschakt

När parallellschakt utförs så gasledningen friläggs ska denna hängas upp med ett centrumavstånd som inte får överstiga 1,5 meter. Material för upphängning får inte skada gasledningen. Kontakta St1 Biogas på telefon 0771 155 050 för besiktning och besked om lämplig åtgärd. Observera att frilagd gasledning ska skyddas med spräng- eller isolermatta alternativt skyddsrör när arbetsplatsen lämnas obemannad. Eventuellt kan även komplettering erfordras genom påkörningsskydd, stängsel med mera enligt St1s anvisning.

6. Skyddsavstånd

Avstånd till byggnad inom och utom tätbebyggelse, samt skyddsavstånd mellan gasledning och annan ledning i mark ska uppfylla kraven enligt Energigasnormer (EGN).

Avstånd till byggnad inom och utom tätbebyggelse, samt skyddsavstånd mellan gasledning och annan ledning i mark ska uppfylla kraven enligt Tankstationsanvisningarna (TSA), högtrycksledningar.

Träd kan planteras närmare än 3 meter från gasledning om ledningen har skyddsrör eller om rotskydd används. Buskar kan placeras närmare efter samråd med St1.

7. Återfyllnad

Ledningsbädd och kringfyllnad samt resterande fyllning ska utföras enligt Energigasnormer (EGN) samt Tankstationsanvisningarna (TSA).