Här får du veta mer om ursprunget av St1s produkter

Idag har de flesta svenskar ganska bra koll på varifrån maten vi äter kommer ifrån. Efterfrågan på ursprungsmärkningar av kött och grönsaker växer hela tiden, vilket i sin tur bidrar till en positiv utveckling på marknaden.

Vi på St1 kämpar för att flytta fram gränserna i drivmedelsbranschen, och brinner för utvecklingen mot förnybara bränslen. Visionen är att vara den ledande producenten och leverantören av CO2-medveten energi. Ett långsiktigt mål är att avskaffa fossila bränslen och ersätta dem med bioprodukter. Därför känns det självklart att St1, som första bolag i branschen, även infört ursprungsinformation för drivmedel. Det innebär att du som kund kan se varifrån råoljan, drivmedel, drivmedelkomponenter samt bioprodukterna kommer ifrån som St1 köper in alternativt producerar och processar själva i raffinaderiet. Informationen gäller alltså allt inköpt bränsle, inte det exakta innehållet i varje enskild pump.

Var kommer våra produkter ifrån?

St1 tycker att du ska kunna välja ditt drivmedel av fler anledningar än priset. När du väljer att vara kund hos St1 kan du också göra valet utifrån att du vet varifrån produkterna som tillverkas och köps in härstammar.

Under 2015 var den övervägande delen av innehållet i St1s drivmedel importerad. Den största andelen ca 85 %, bestod av fossila bränslen, vilket innebär att råolja utgör grunden. Men till det finns i bensin, diesel och E85 också biodrivmedel som dels härstammar från växtriket och dels från restprodukter som är förnybara.

De biobränslen som finns i St1s drivmedel är bland andra etanol, som är huvudbeståndsdel i E85, men även finns låginblandad i vanlig bensin. Dessutom finns andra biokomponenter i bensin och diesel. ETBE finns i bensin för att höja oktantalet och tillverkas av etanol. I diesel finns HVO och FAME, där det senare exempelvis kan utvinnas ur rapsolja.

St1 köper också till viss del in färdiga produkter. För dessa produkter rapporteras som ursprungsland det land de köps från. Finland är ett exempel på land som St1 köper färdig produkt ifrån.

Ursprunget till alla våra importerade råvaror under 2015:

Råolja och färdiga fossila produkters ursprungsland rapporteras ovan i röd färgskala. En asterisk* hänvisar till länder där vi köpt råolja. ** hänvisar till land där vi köpt både råolja och färdigköpt produkt."B" hänvisar till bioprodukters ursprungsland och rapporteras i grön färgskala.

Alla länder och produkters ursprung och dess andel av St1s totala inköp:

 

Närmare 85 % (volym) av totala produkterna är fossila.

 

Det viktiga är att en reduktion av fossila produkter sker och att de bioprodukter som ersätter är långsiktigt hållbara och bidrar till fossil koldioxidreduktion. St1s ursprungsinformation är ett av flera sätt att öka medvetenheten som bidrar till utvecklingen från fossilt till biodrivmedel och att få mer hållbara och klimateffektiva biodrivmedel. Resan mot fossilfria drivmedel har börjat och det är långt kvar till 100 %. Det är många som måste hjälpas åt, drivmedelsindustrin, bilindustrin, politiker och inte minst alla konsumenter. 
 

Några nyheter för 2015 rapporteringen

För 2015 har St1 adderat information om ursprungligt oljefält som råoljan kommer ifrån för att ytterligare öka transparensen av våra information. Det är ett litet steg men ett ytterligare steg på vägen.

Oljefälten är Skarv, Dansk Blend (DUC), Gullfaks Blend, Oseberg, Ekofisk, Statfjord, Siri-1, Arne South och Kaliningrad.

Vi har också startat dialogen med våra leverantörer av färdig produkt för att vi önskar få mer detaljerad information om ursprung av dessa produkter.

 

Energimyndigheten är en kontrollfunktion

Redovisningen följer Energimyndighetens krav på innehåll och uppställning. 
Rapporteringen sker en gång per år. Nuvarande översikt avser 2015.

Energimyndigheten arbetar med reglering och tillsyn enligt regelverk som berör flytande biobränslen, biodrivmedel och drivmedel i stort. Regelverken härstammar från två EU-direktiv, Förnybartdirektivet och Bränslekvalitetsdirektivet. Direktiven kallas även för RED (Renewable Energy Directive) och FQD (Fuel Quality Directive).

Direktiven har införts i svensk lagstiftning bland annat genom Lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och Drivmedelslagen.Hållbarhetslagen inför krav angående ett antal hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Hållbarhetslagen ska säkerställa att biodrivmedel och flytande biobränslen som används i Sverige uppfyller angivna krav på hållbarhet i odling, transport, produktion och distribution.

Drivmedelslagen innehåller bränslespecifikationer samt ålägger rapporteringsskyldiga företag med krav om bland annat rapportering angående levererade volymer, växthusgasutsläpp, och ursprung.

Mer information finns att läsa på www.energimyndigheten.se/hbk

 

Vi ställer tuffa krav på oss själva

St1 är en liten aktör på den internationella marknaden men menar att om vi ställer krav på oss själva och våra leverantörer kan vi få en allt större transparens rörande produkternas ursprung.

Talesättet att varje resa börjar med ett första steg stämmer i allra högsta grad på denna resa. Första steget handlar om att börja med att redovisa den data vi själva har tillgång till idag. Förhoppningen är att på detta sätt, steg för steg, kunna öka informationen.  

 

St1s ursprungsinformation

Vi har tagit fram en dekal som finns på pumparna på våra stationer. Dekalen upplyser om att det finns ursprungsinformation att fördjupa sig i på hemsidan. 
 
 

Eftersom drivmedelsprodukterna är flytande går de inte att märka som en fysisk produkt. Vi har därför valt att benämna våra produkters ursprung som ursprungsinformation.

ursprungsmärkning