Life+ stödjer St1s Etiska etanol

St1 Refinery har byggt en etanolfabrik i anslutning till St1s raffinaderi på Hisingen i Göteborg och har beviljats projektstöd via EU Kommissionen och LIFE+ fonden. Projektets huvudsakliga mål är att visa på möjligheten till en hållbar produktion av etanol för biodrivmedelsinblandning. Råvaran är restprodukter från livsmedelsindustrin och genom integrering med befintligt raffinaderi kan synergier såsom energi, vatten och infrastruktur nyttjas. Produkten, hållbar och etisk etanol, kommer via raffinaderiets logistikkedja att nå ut till kunder inom transportsektorn i syfte att bidra till att uppfylla nationella och internationella klimatmål.

Bakgrund

Cirka 20 % av EU:s totala CO2-utsläpp kommer från vägtransporter. Tillgängligheten och tillräcklig mängd av förnybara bränslen för transportsektorn är ett viktigt steg för att minska vårt beroende av fossila bränslen och stoppa den globala uppvärmningen och de ökade utsläppen av växthusgaser som kommer från denna sektor. För att minska klimatpåverkan finns i svensk och internationell lagstiftning krav på ökad inblandning av förnyelsebar råvara i drivmedel. Detta ligger helt i linje med St1s vision om att reducera CO2. Etanol används av denna anledning i bensin som ett alternativt bränsle för både hög- och låginblandning. Inom St1-koncernen har man tagit fram en patenterad metod för att framställa det alternativa bränslet etanol, ur livsmedelsavfall. Metoden benämns Etanolix.

Etanolix 2.0 på St1s raffinaderi i Göteborg

LIFE+ projektet belyser potentialen med outnyttjade restprodukter från t.ex. livsmedelsindustrin och resursoptimering där en "avfallsström" kan nyttiggöras som råvara i etanoltillverkning. Kunskapen om att framställa etanol har länge funnits varvid fermenteringsprocessen och nyttjandet av socker och andra kolhydrater som råvara är mycket vedertagen. Den tillverkningsmetod som St1 har varit med och utvecklat bygger på en modern, energi- och miljöanpassad fermenteringsprocess för kontinuerlig drift.

Mål

Målet med LIFE+ projektet är att visa på att etanol kan tillverkas hållbart med extremt låga koldioxidutsläpp då råvaran är restprodukt, tekniken är utvecklad m.a.p. miljö och synergierna i ett befintligt oljeraffinaderi utnyttjas. Helt i linje med St1s policy att vara den ledande producenten och leverantören av CO2 medveten energi.

Etanolanläggningen är en pilotinstallation, i fråga om att visa på möjligheten av energi- och vattenintegration med befintliga oljeraffineringsprocesser. Detta innebär att synergier som värme och kylning från raffinaderiet samt vattensystem, används från redan befintliga processer. Etanolen används som en bio-komponenten, i bränslen som ska användas i fordon.

Förväntade resultat:

 • För första gången visa på möjligheten till en hållbar produktion, där restprodukter från livsmedelsindustrin återvinns till etanol, genom integrering med produktionen på ett befintligt oljeraffinaderi.
 • Processande av 15 000-21 000 ton restprodukter från livsmedelsindustrin per år.
 • 98-100 % omvandlingseffektivitet i samband med återvinning och återanvändande av restprodukter från livsmedelsindustrin.
 • Produktion av 5000 m3 etanol per år (European standard EN 15376) för användning som drivmedel för transporter.
 • 90 % minskning av CO2-utsläppen vid användning av biobränslet Etanolix i jämförelse med fossila bränslen
 • Förbättrad energieffektivitet genom användandet av 6760 MWh överskottsånga (biprodukt från normal verksamhet) per år samt 9530 MWh outnyttjat kylvatten per år.

Lifeprogrammet

LIFE+ är EU:s finansieringsinstrument för miljön där det allmänna målet är att bidra till genomförandet, uppdateringen och utvecklingen av EU:s miljöpolitik och lagstiftning, genom medfinansiering av pilot- eller demonstrationsprojekt med ett europeiskt mervärde.

Programmet startade år 1992 och hittills har det varit tre kompletta programfaser.

Den nuvarande fasen av programmet löper från år 2007-2013. Den rättsliga grunden för LIFE + är förordning (EG) nr 614/2007

 
 

Programmet är öppet för offentliga eller privata organ, aktörer eller institutioner, som är registrerade i EU. Projektförslag kan antingen lämnas in av en enda förmånstagare eller av ett delägarskap som inkluderar en samordnande bidragsmottagare och en eller flera associerade bidragsmottagare.

Kortfattade fakta gällande St1s projekt:

 • Projektreferens: LIFE12 ENV/SE/000529
 • Varaktiget av LIFE+: 1 juli 2013 t.o.m. 1 juli 2017
 • Planerad igångsättning av anläggning: 2015
 • Total budget: 4 552 001 €
 • EU-bidrag: 1 682 920 €

 

The Life+ Project eller någon av dess undersidor uppdaterades senast
9 december 2016.