Ursprungsinformation

St1 i täten för ursprungsmärkning

När det gäller t ex mat och kläder är det en självklarhet att vi vet varifrån det vi köper kommer ifrån. St1 var det första drivmedels- och energibolaget som införde information om ursprung.

Vår vision är nämligen inte bara att vara den ledande producenten av CO-medveten energi. För att öka kunskapen och bidra till en positiv utveckling ligger vi också i täten för transparens när det gäller drivmedel, bränslen och andra energirelaterade produkter.

Regeringen har beslutat att införa en miljömärkning* för drivmedel och har överlåtit på Energimyndigheten att besluta om hur den skall se ut. I avvaktan på regelverk för märkningen redovisar vi därför vår information så tydligt vi bara kan för att du som kund ska kunna se varifrån råolja, drivmedel, komponenter och bioprodukter kommer ifrån – oavsett om vi köper in färdiga produkter på världsmarknaden eller processar själva i vårt raffinaderi i Göteborg. När du väljer St1 vill vi helt enkelt att du ska kunna göra det av fler skäl än priset.

*I förarbeten till regelverket talas om ”märkning på pumpen”, och att konsumenten i realtid skall informeras om vilka komponenter produkten innehåller och var dessa kommer ifrån. Eftersom drivmedel är flytande produkter som tillverkas och blandas i raffinaderi, på depåer, transporter som sammantaget utgör en komplicerad infrastruktur är det inte möjligt att informera om pumpens exakta innehåll men sammantaget för hela verksamheten. En enkel liknelse är när du köper s.k. ”grön el”. El i elnätet och i ditt vägguttag går inte att särskilja var den kommer, men om du köper ”grön el” säkerställer elbolaget att de producerar eller köper motsvarande mängd el som är baserad på hållbar och miljövänlig tillverkning. Därför kommer du även i framtiden att få den bästa översikten vid läsning på vår hemsida. 

Råoljans ursprung St1

Råoljans ursprungsländer 2017

Råolja ursprungsland rapporteras i röd färgskala. Bioprodukters ursprungsland redovisas med grön bakgrundsplatta.*

Merparten av drivmedlen har tillverkats på vårt raffinaderi i Göteborg. En viss del av raffinaderiets drivmedelsproduktion har exporterats och vissa kompletterande drivmedelsvolymer har köpts från andra producenter. I denna redovisning har den fossila andelen av våra drivmedel redovisats utifrån de råoljor som vårt raffinaderi använde under 2017.

*Övriga länder (vart och ett stod för <1 % av totala volymen) är: Belgien, Finland, Italien, Irland, Nederländerna, Nya Zeeland, Spanien, Sverige, Ungern, USA, och Österrike.

Ökad andel biodrivmedel graf St1

Ökad andel biodrivmedel

Än så länge är den största delen av innehållet i våra drivmedel importerad. Cirka 75 % består av fossila bränslen med råolja som grund. Men tack vare vårt ihärdiga arbete mot mer klimatneutrala lösningar rör vi oss snabbt mot en hög andel även från växtriket och från förnybara restprodukter. Bara under 2017 ökade vi andelen biodrivmedel med 9,5 %.

Energimyndigheten har en kontrollfunktion

Redovisningen av ursprung följer Energimyndighetens krav på innehåll och uppställning. 
Rapporteringen sker en gång per år. Nuvarande översikt avser 2017.

Energimyndigheten arbetar med reglering och tillsyn enligt regelverk som berör flytande biobränslen, biodrivmedel och drivmedel i stort. Regelverken härstammar från två EU-direktiv, Förnybartdirektivet och Bränslekvalitetsdirektivet. Direktiven kallas även för RED (Renewable Energy Directive) och FQD (Fuel Quality Directive).

Direktiven har införts i svensk lagstiftning bland annat genom Lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och Drivmedelslagen. Hållbarhetslagen inför krav angående ett antal hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Hållbarhetslagen ska säkerställa att biodrivmedel och flytande biobränslen som används i Sverige uppfyller angivna krav på hållbarhet i odling, transport, produktion och distribution.

Drivmedelslagen innehåller bränslespecifikationer samt ålägger rapporteringsskyldiga företag med krav om bland annat rapportering angående levererade volymer, växthusgasutsläpp och ursprung.

Mer information finns att läsa på www.energimyndigheten.se/hbk

Laboratorium

 Vi ställer tuffa krav på oss själva

St1 är en liten aktör på den internationella marknaden men menar att om vi ställer krav på oss själva och våra leverantörer kan vi få en allt större transparens rörande produkternas ursprung.

Talesättet att varje resa börjar med ett första steg stämmer i allra högsta grad på denna resa. Första steget handlar om att börja med att redovisa den data vi själva har tillgång till idag. Förhoppningen är att på detta sätt, steg för steg, kunna öka informationen.  

Dekal ursprungsinfo

St1s ursprungsinformation

Vi har tagit fram en dekal som finns på pumparna på våra stationer. Dekalen upplyser om att det finns ursprungsinformation att fördjupa sig i på hemsidan. Eftersom drivmedelsprodukterna är flytande går de inte att märka som en fysisk produkt. Vi har därför valt att benämna våra produkters ursprung som ursprungsinformation.

1st REnewable Bensin, 1st REnewable Diesel, bensin, diesel, fordonsgas och E85

Våra drivmedel

Det ska vara enkelt för dig att tanka och att tanka rätt. Du behöver bara svänga in till oss och välja det drivmedel som är avsett för din bil. 

re95+

1st REnewable Bensin

På utvalda stationer finns våra miljökämpar 1st REnewable Bensin och Diesel.

Miljövänlig Diesel

1st REnewable Diesel

På utvalda stationer finns våra miljökämpar 1st REnewable Bensin och Diesel.

E85

E85

E85 är ett etanolbaserat bränsle för tankning i FFV-bilar (Fuel Flexible Vehicle).

bensin 95

Bensin

Bensin är ett populärt drivmedel som vi jobbar hårt för att miljöanpassa.

Diesel

Diesel

St1 erbjuder en prisvärd diesel som innehåller en hög andel förnybara komponenter.

fgas

Fordonsgas

Fordonsgas från St1 är en blandning av förnybar och fossil metangas för tankning i bilar anpassade för naturgas/gas.

arrow-left
Hej, vill du ställa en fråga? Öppen chatt